DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zmiana Pzp w zakresie definicji ceny

Utworzono: 12-07-2014

W dniu 10 lipca 2014 r. pod poz. 915 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług , która art. 19 zmienia ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowa zmiana polega na uaktualnieniu odesłania zawartego w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku z uchwaleniem nowej ustawy, która zastąpi ustawę  z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r . poz. 385). Wobec czego konieczne było nadanie nowego brzmienia art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, który definiuje pojęcie „ceny” poprzez bezpośrednie odsyłanie do wskazanej ustawy.

W związku z powyższym po ww. zmianie  art. 2 pkt 1  Pzp przyjmuje następujące brzmienie:

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);”.

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług cena  oznacza „wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę”.

Jednocześnie definicja ta została dookreślona w art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług poprzez wyraźne wskazanie, iż „w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.”.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 25 lipca 2014 r. Tym samym, zmiana definicji ceny zawarta w Pzp obowiązuje z dniem 25 lipca 2014 r.

Przejdź do góry strony