DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przepisy związane

1604, 2014

Zrewidowane Porozumienie GPA

Zrewidowane Porozumienie WTO ws. Zamówień Rządowych obowiązuje z dniem 6 kwietnia 2014 r. Porozumienie w sprawie Zamówień Rządowych jest międzynarodową umową plurilateralną, mocą której strony tej umowy zobowiązały się do stosowania podstawowych reguł w dziedzinie zamówień publi…
0103, 2014
0103, 2014
0103, 2014

Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych

Poniżej teksty nowych dyrektyw w języku polskim, w wersji z dnia 26 lutego 2014 roku:
0103, 2014

DYREKTYWA OBRONNA (2009/81/WE)

Tekst dyrektywy ze zmianami poniżej
0103, 2014

DYREKTYWA SEKTOROWA (2004/17/WE)

Tekst dyrektywy ze zmianami poniżej
0103, 2014

DYREKTYWA KLASYCZNA (2004/18/WE)

Tekst dyrektywy ze zmianami poniżej
2702, 2014

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

Rozporządzenie wprowadza nowe wartości kwot progowych przewidzianych w ww. dyrektywach dot. zamówień publicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
1402, 2014

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi 1) 2)

Ustawa weszła w życie 20 lutego 2009r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. 2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje s…
2701, 2014

Lista państw, z którymi Wspólnota Europejska podpisała umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

Zgodnie z artykułem 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zamówienia na dostawy, zamawiający może odrzucić ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o …

Przejdź do góry strony