DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Orzecznictwo

2310, 2015

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczący bankowej gwarancji wadialnej dla konsorcjum

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 października 2015 r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie uwzględniający m.in. skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 lipca 2015 r. (sygn. akt: 1251/15).  Skarga Prezesa UZP z dnia 22 li…
2109, 2015

Wyrok SO w Gdańsku na skutek powództwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce Prawo krajowe/Orzecznictwo sądowe/Powództwa o stwierdzenie nieważności umowy/unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego został zamieszczony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. akt…
0107, 2015

Spółki obrotu energię elektryczną są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp

Spółki obrotu energię elektryczną prowadzą działalność sektorową w rozumieniu ustawy Pzp  –wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa UZP o nałożeniu kary pieniężnej na zamawiającego sektorowego, który nie zastoso…
1501, 2015

Wymóg weryfikacji podpisów w gwarancji wadialnej

Wymóg weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji wadialnej, jest wymogiem formalnym i nie podważa bezwarunkowego charakteru gwarancji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku …
0801, 2015

Odwołanie po podpisaniu umowy

Uwzględnienie skargi Prezesa UZP na wyrok KIO 1316/14 W świetle art. 192 ust. 3 ustawy Pzp, fakt zawarcia bądź nie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego determinuje treść rozstrzygnięcia Izby w przypadku uwzględnienia przez nią odwołania. – orzekł Sąd Okręgowy w Kielca…
0711, 2014

Niezwłoczny zwrot wadium

Zamawiający zobligowany jest do niezwłocznego zwrotu wadium wszystkim wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, niezależnie od formy w jakiej wadium zostało wniesione – orzekł Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia 8 października 2014 r. (s…
2210, 2014

Ocena równoważności

„Zatem autor programu funkcjonalno-użytkowego przewidział krok po kroku pewien proces technologiczny, który ma zachodzić w oczyszczalni i przyporządkował mu dany rodzaj urządzeń. Zgoda na zastosowanie urządzeń równoważnych wynikająca z dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Praw…
2210, 2014

Odwołujący nie może domyślać się, o co konkretnie chodzi Zamawiającemu w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

„Wezwanie do uzupełniania dokumentów powinno szczegółowo, precyzyjnie, w sposób jednoznaczny wskazywać, co do jakich dokumentów (bądź braków dokumentów) załączonych do oferty Zamawiający ma zastrzeżenia. W przypadku niewykazania w ofercie spełnienia warunków udziału w post…
2210, 2014

Realne udostępnienie wiedzy i doświadczenia w trybie art. 26 ust.2b ustawy Pzp

„Izba zobowiązana była przy rozpatrywaniu niniejszego odwołania zająć się również oceną zobowiązania podmiotu trzeciego załączonego do oferty Odwołującego, z racji przywołanej powyżej argumentacji Zamawiającego, stanowiącej podstawę wykluczenia Odwołującego z postępowania. Uwzgl…
2210, 2014

Ciężar dowodu, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy, który je zastrzegł

„Rozstrzygając niniejszą sprawę, przede wszystkim należy podkreślić, że zasadą postępowania, wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W sytuacjach zupełnie wyjątkowych istnieje możliwość wyłą…
2210, 2014

Za niska kwota możliwości finansowych w stosunku do wartości zamówienia nie jest podstawą do oceny rażąco niskiej ceny

„Podkreślenia wymaga, iż dla wskazanego porównania nie ma znaczenia kwota podawana na otwarciu ofert przez Zamawiającego, tj. kwota na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta stanowi jedynie o środkach finansowych zabezpieczonych w budżecie danej jednostki zamawiającej na sfina…
2509, 2014

Uzupełnienie pełnomocnictwa do wniesienia odwołania

Niezłożenie pełnomocnictwa”, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy Pzp winno być rozumiane jako wszelkiego rodzaju wadliwości uniemożliwiające nadanie biegu odwołaniu – orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: XIX Ga 385/14). Sąd Okręgowy…
2409, 2014

Podpisanie umowy po upływie termu związania ofertą

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r. wydanym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt XXIII Ga 924/14, na skutek skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sygn. akt KIO 449/14 wypowiedział się w kwestii problematyki związania…
2907, 2014

Uprawnienie do unieważnienia umowy

Uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach zamówień publicznych. Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt IACa 166/1…
0107, 2014

Wyroku Sądu Okręgowego dot. art. 22 ust.5 Pzp

Przepis art. 22 ust. 5 ustawy Pzp umożliwiający weryfikację rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia odnosi się zarówno do wykonawcy, jak i do podmiotów trzecich, na których potencjał powołuje się wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia…
1306, 2014

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r., wydana w sprawie terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przejdź do góry strony