DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowelizacje

1101, 2022

Zmiana ustawy Pzp wprowadzona ustawą z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517 i 2275) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 508 w ust. 2 po wyrazach "komunikacji elektronicznej" dodaje się przecinek oraz wyrazy "w tym na adre…
1101, 2022

Zmiany w ustawie Pzp oraz ustawie o finansach publicznych

  W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2054 została ogłoszona ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza m.in. zmianę w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publiczny…
0601, 2022

Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Dz.U.2022.25 z dnia 2022.01.05 Status: Akt oczekujący Wersja od: 5 stycznia 2022r. Wejście w ży…
3012, 2021

Zmiany w ustawie Pzp obowiązująca od dnia 24 grudnia 2021r.

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2269 została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Przejdź do góry strony