DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Uprawnienia i kwalifikacje

Gwarancją wysokiej jakości i profesjonalizmu PLAN 2001 jest p. Katarzyna Świdzińska, posiadająca następujące uprawnienia, kwalifikacje w zakresie zamówień publicznych:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne, ukończone studia magisterskie dzienne na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej w zakresie inżynierii środowiska.
 • Tytuł: magister inżynier inżynierii środowiska, specjalność zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów.
 • Uprawnienia budowlane Nr UAN 8346/314/90 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych upoważniające do:
 1. sporządzania projektów sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplne uzbrojenie terenu,
 2. kierowania nadzorowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplne uzbrojenie terenu.
 • Ukończone szkolenie trenerów kursów podstawowych nt. zamówień publicznych w Polsce, prowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych- Warszawa, dn. 31. 05.1995 r.
 • Wpis na listę trenerów zamówień publicznych prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – 1995 r.
 • Ukończone szkolenie specjalistyczne trenerów Prezesa UZP pn. „Umowy na dostawy i usługi”, prowadzone przez Fundację Demokracji Lokalnej w Warszawie i Lubelską Szkołę Biznesu w porozumieniu z Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie (PHARE Projekt Pl. 9216.02.01.02.01) - Warszawa, dn. 22.09.1996 r.
 • Wpis na listę trenerów zamówień publicznych prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - 16.02.1997 r.
 • Ukończone studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych w zakresie: Polski Samorząd w Unii Europejskiej: programy, fundusze, procedury - Warszawa, dn. 15.07.2004 r.
 • Wpis na listę atestatorów oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia badania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych w celu wydania świadectwa atestacji, że w danym czasie procedury te są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień publicznych, prowadzoną przez Prezesa UZP, w wyniku uzyskania akredytacji prowadzonej przez UZP (upr. Decyzja Prezesa UZP z dnia 15.07.2005r., Nr AT/2855/05)- uprawnienia takie uzyskało zaledwie 27 osób w Polsce.

Doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych można zobaczyć zakładce: Referencje dot. usług szkoleniowych oraz Referencje dot. usług doradczych.

Przejdź do góry strony