DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Referencje dot. usług doradczych

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2020)

Usługi  doradcze w sprawie przygotowania i przeprowadzenia  postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w 2020 r. przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (2018)

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 16 919 062,43 zł (tj.  3 923 988,78 euro), prowadzonego  w  trybie przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słup…

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (2017)

Usługi  doradcze  w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  na zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu w systemie leasingu operacyjnego

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku (2017)

Usługi  doradcze  w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  na dostawę 2-ch samochodów typu pickup

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2017)

Usługi  doradcze w sprawie przygotowania i przeprowadzenia  postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w 2017r. przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Państwowy Teatr Lalki Tęcza w Słupsku (2017)

Usługi  doradcze w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego, finansowanego ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 - Rozwój infrastrukt…

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku (2017)

Usługi  doradcze w sprawie przeprowadzenia postępowań realizowanych w ramach projektu pt. „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z…

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2016)

Usługi  doradcze w toku przygotowania i przeprowadzenia 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych. prowadzonych po wejściu w życie przepisów nowelizacji Pzp z dnia 22 czerwca 2016r

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2015)

Usługi  doradcze w toku przygotowania i przeprowadzenia 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.(2014)

Umowy zrealizowane na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa w latach 2012-2013 dot. usług polegających na wykonaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu realizacji zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środkó…

Referencje Urzędu Gminy Słupsk (2014)

Usługa dot. występowania w charakterze biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej o wartości szacunkowej powyżej  kwoty określonej na podstawie art. 11 u…

Referencje Muzeum Wsi Mazowieckiej (2013)

Usługa dot. występowania w charakterze biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej o wartości szacukowej powyżej 48 mln zł polegającej na budowie budynku Centr…

Referencje Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2012)

Usługi biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w latach 2010-2012. Usługi doradcze były świadczone w ramach realizacji przetargu nieo…

Referencje PSG Sp. z o.o. (2012)

Roczne umowy zrealizowane w latach 2010-2011 na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa dot. usług doradczych w toku przygotowania i przeprowadzenia 23 przetargów publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych.

Referencje Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2012)

Usługi doradcze świadczone na rzecz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w latach 2010-2011. W ramach ww. usług przygotowano i przeprowadzono m.in. konkurs o wartości szacunkowej powyżej progu UE na wyłonienie autora dokumentacji projektowej Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Muze…

Referencje Zarządu Obiektów Sportowych Sp.z o.o. w Koszalinie (2012)

Umowa w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 10 mln euro na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego inwestycyjnego i kredytu odnawialnego.

Przejdź do góry strony