DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Udział wykonawców i towarów pochodzących z państw trzecich

Wytycznych KE

Utworzono: 30-07-2019

W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału wykonawców i towarów pochodzących z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych. Wytyczne mają na celu wyjaśnienie unijnych i międzynarodowych zasad regulujących udzielanie zamówień publicznych, w tym reguł dotyczących rażąco niskich cen, oraz zapewnienie przestrzegania norm bezpieczeństwa, pracy i norm środowiskowych oraz zasad pomocy państwa.

W wytycznych Komisja wyjaśnia w szczególności, że tylko przedsiębiorstwa z państw trzecich, z którymi UE podpisała wiążące międzynarodowe lub dwustronne umowy o wolnym handlu obejmujące zamówienia publiczne, mają zagwarantowany dostęp do unijnego rynku zamówień publicznych.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4491_pl.htm.

Przejdź do góry strony