DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Do ETS trafił art. 24 ust.1 pkt 1a Pzp

Utworzono: 14-09-2011

Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła zadać pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczy ono wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1a prawa zamówień publicznych (Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy)

Przejdź do góry strony