DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Informacje dot. wejścia w życie nowego CPV

Utworzono: 07-08-2008

Harmonogram wprowadzanych zmian oraz informacje dla użytkowników systemów eSender i eNotices.

1. Harmonogram zmian
W dniu 15 września 2008 r. wejdzie w życie rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Od piątku 12 września 2008 r. systemy eNotice i eSenders będą wykorzystywały nowy Słownik. Tego dnia, tj. 12 września 2008 r. zewnętrzni podwykonawcy będą zobowiązani przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wszystkie ogłoszenia, które zostały sporządzone z wykorzystaniem Słownika CPV z 2003 r., które zostaną następnie opublikowane w dniu 16 września 2008 r. będącym ostatnim dniem wykorzystania starych kodów CPV.
Wszystkie ogłoszenia sporządzone zgodnie z nowym Słownikiem CPV z 2008 r. będą wstrzymane przed ich publikacją, do czasu przygotowania Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej w dniu 17 września, pierwszego dnia w którym będą publikowane ogłoszenia wykorzystujące kody nowego Słownika CPV z 2008 r.

2. Uwagi do wprowadzania zmian
Użytkownicy systemów eNotices i eSender będą mogli korzystać z nowej wersji Wspólnego Słownika Zamówień od chwili jego wejścia w życie, tj 15 września 2008 r.
Odnośnie ogłoszeń przesyłanych za pomocą poczty, faksu lub poczty elektronicznej, pragniemy podkreślić, że akceptowane będą jedynie ogłoszenia sporządzone z wykorzystaniem nowych kodów CPV, od chwili jego wejścia w życie (15 września 2008 r.). Wszyscy wykorzystujący „papierowe” formularze powinni wziąć pod uwagę czas potrzebny na dostarczenie ogłoszeń drogą pocztową oraz publikację ogłoszenia. Wspomnianym użytkownikom proponujemy w dniach poprzedzających wejście w życie nowego Wspólnego Słownika Zamówień sporządzanie ogłoszeń z wykorzystaniem nowych kodów w celu uniknięcia możliwych komplikacji.
Tabele zgodności pomiędzy starą i nową wersją Słownika CPV pozwolą użytkownikom zarówno na odnalezienie właściwego kodu, jak i na wykorzystanie CPV z 2008 r. do ogłoszeń odwołujących się do wcześniejszych ogłoszeń wykorzystujących kody CPV z 2003 r. (np. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego).
Należy wziąć pod uwagę fakt, że nie będzie możliwości równoległego wykorzystania dwóch wersji Słownika CPV, do wykorzystania pozostaną tabele zgodności ułatwiające wprowadzanie zmian.
Komisja Europejska jest w trakcie opracowania dokumentu, który będzie ułatwiał poruszanie się w CPV 2008. Jego angielska wersja powinna zostać udostępniona w dniu 15 września 2008 r.; wersje w oficjalnych językach krajów członkowskich będą udostępniane sukcesywnie.

Przejdź do góry strony