DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Mała nowelizacja Pzp została ogłoszonaw Dzienniku Ustaw

Utworzono: 07-12-2009

W dniu 7 grudnia 2009 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. z dniem 22 grudnia 2009 r.), z wyjątkiem:
• art. 1 pkt 5, który zmienia art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący zasad obowiązujących przy wyjaśnianiu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
• art. 3 ust. 2, zgodnie z którym art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą stosuje się do postępowań o udzielenie zamówienia oraz konkursów wszczętych przed dniem ogłoszenia ustawy w przypadku, gdy specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie została przekazana lub udostępniona wykonawcom przed tym terminem, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy, tj. z dniem 7 grudnia 2009 r.

Przejdź do góry strony