DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowa niższa opłata od skargi na orzeczenie KIO

Utworzono: 16-04-2014

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją i utracie mocy obowiązującej przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.), dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest niezgodny z  art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją przepis art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych przewidywał, że jeżeli skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się od skargi wnoszonej do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż  5 milionów złotych.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że wszystkie opłaty sądowe dotyczące skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, wnoszonych w zawiązku z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych - niezależnie od tego, czy dotyczą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, czy przed otwarciem – będą obliczane według reguł określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, stosownie do którego od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej uiszcza się opłatę stałą w wysokości pięciokrotnego wpisu od odwołania wnoszonego do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z postanowieniem art. 190 ust. 2 Konstytucji wyrok Trybunału Konstytucyjnego podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Tym samym wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i utracie przez niego mocy obowiązującej zostanie niezwłocznie ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.  W związku z tym, że Trybunał Konstytucyjny w przedmiotowym orzeczeniu nie określił terminu utraty mocy obowiązującej tego przepisu, utrata jego mocy obowiązującej nastąpi po dniu ogłoszenia orzeczenia, co wynika z treści art. 190 ust. 3 Konstytucji.

Po ogłoszeniu powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opłata sądowa od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące każdej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie stanowiła opłatę stałą, której wartość będzie wynosiła:

  1. 37 500 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach mniejszych od progów unijnych (134 000 i 207 000 euro),
  2. 75 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych (134 000 i 207 000 oraz 414 000 euro dla zamawiających udzielających zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),
  3. 50 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach mniejszych od progu unijnego (5 186 000 euro),
  4. 100 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od ww. progu unijnego.

O opublikowaniu przedmiotowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz wejściu w życie przedstawionej powyżej zmiany zasad obliczania opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej poinformujemy na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.  
Szczegółowe informacje na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego są dostępne na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Przejdź do góry strony