DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowe akty wykonawcze

Utworzono: 28-07-2016

Nowe akty wykonawcze opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 27.07.2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 lipca 2016 r., zostały opublikowane następujące akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020):

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127);
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  poz.1126);
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. poz. 1125).

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2016 r.

Przejdź do góry strony