DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowe formularze ogłoszeń w zamównieniach unijnych

Utworzono: 31-08-2011

1) W dniu 27 sierpnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005. Nowe rozporządzenie zostało wydane w celu zastosowania się do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (tzw. dyrektywy obronnej) oraz w celu zapewnienia pełnej skuteczności dyrektyw 89/665/EWG, 92/13/EWG, 2004/17/WE i 2004/18/WE. Nowe rozporządzenie dostosowuje i uzupełnia standardowe formularze również z uwagi na konieczność uwzględnienia postępu technicznego. Rozporządzenie nr 842/2011 zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie nr 1564/2005 i wchodzi w życie z dniem 16 września 2011 roku.

Przejdź do góry strony