DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Utworzono: 22-10-2008

W dniu 22 października 2008r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw następujące rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych:
1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 188, poz. 1153);
2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154);
3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 188, poz. 1155);
4. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 188, poz. 1156).
Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 24 października 2008 r., z wyjątkiem rozporządzenia wskazanego w pkt 4, które wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 6 listopada 2008 r.

Przejdź do góry strony