DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowe rozporządzenia

Utworzono: 28-12-2011

Prezes Rady Ministrów podpisał w dniu 16 grudnia 2011 r. rozporządzenia w sprawie: średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 grudnia 2011 r. projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów:

w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

- zostały podpisane przez Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenia zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniami kurs złotego w stosunku do euro będzie wynosił 4,0196,
natomiast tzw. progi unijne będą równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej:
130.000 euro - dla dostaw lub usług,
5.000.000 euro - dla robót budowlanych;
dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych:
200.000 euro - dla dostaw lub usług,
5.000.000 euro - dla robót budowlanych.
dla zamówień sektorowych:
400.000 euro - dla dostaw lub usług,
5.000.000 euro - dla robót budowlanych.
dla konkursów:
przeprowadzanych przez zamawiających sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - 130.000 euro;
przeprowadzanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni i nieprzeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 200.000 euro;
przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 400.000 euro.

Przejdź do góry strony