DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowelizacja Pzp obowiązuje od 11 maja 2011 r.

Utworzono: 27-04-2011

26 kwietnia 2011 r., w Dzienniku Ustaw Nr 87, pod pozycją 484, została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych dotycząca rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. z dniem 11 maja 2011 r.
Nowelizacja ma na celu umożliwić zamawiającym wykluczanie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5% wartości umowy.

Przejdź do góry strony