DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowelizacja Pzp uchwalona

Utworzono: 15-10-2012

W dniu 12 października 2012 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Przyjęte przepisy nowelizujące ustawę Prawo zamówień publicznych mają na celu:
1) prawidłowe zaimplementowanie przepisów dyrektywy obronnej 2009/81/WE, co stanowi wypełnienie przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązania wynikającego z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
2) zapewnienie zgodności działań zamawiających z postanowieniami dyrektywy obronnej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności mających na celu zapewnienie zgodności wydatkowania środków unijnych z prawem unijnym dotyczącym zamówień publicznych,
3) ochronę bezpieczeństwa państwa oraz polskiego przemysłu obronnego
4) racjonalizację wydatków publicznych dotyczących zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
5) zwiększenie przejrzystości przy udzielaniu zamówień publicznych.
Głównym celem nowelizacji Prawa zamówień publicznych było wdrożenie do krajowego porządku prawnego, dyrektywy obronnej 2009/81/WE, dotyczącej udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, której postanowienia miały za zadanie przewidzenie procedur dostosowanych do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Spośród regulacji nie związanych z dyrektywą 2009/81/WE najważniejsze zmiany wprowadzane nowelizacją dotyczą:
1) nowego zdefiniowania pojęcia „robót budowlanych” oraz „obiektu budowlanego”,
2) wprowadzenia możliwości badania i oceny rzetelności i efektywności wykonawców w kontekście całokształtu wcześniej realizowanych zamówień,
3) wprowadzenia instytucji dialogu technicznego, służącego ułatwieniu przeprowadzania przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia,
4) ograniczenia ryzyka nieuczciwej konkurencji z powodu ubiegania się o zamówienie publiczne wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,
5) rozszerzenia zakresu informacji zamawiającego w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach,
6) wprowadzenia systemu kwalifikacji przy udzielaniu zamówień sektorowych.
Podkreślić należy, że wprowadzone przepisy, wynikające z postanowień innych dyrektyw, tj. dyrektywy klasycznej i sektorowej, będą służyć zarówno zamawiającym udzielającym zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jak i zamówień klasycznych oraz sektorowych.
Najistotniejsze poprawki Senatu przyjęte przez Sejm dotyczą:
1) wpisania art. 22 ust. 5, przewidującego ocenę rzetelności i efektywności wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne w kontekście nie tylko wykonanych prawidłowo, ale również niewykonanych lub nieprawidłowo wykonanych zamówień publicznych, a tym samym podstawę prawną wykluczania wykonawców nierzetelnych, czego konsekwencją jest wykreślenie przesłanki wykluczenia, przewidzianej w projektowanym przepisie art. 24 ust. 1 pkt 1b,
2) zmiany treści art. 4b ust. 1 lit a i b, poprzez wskazanie wśród katalogu wyłączeń, zamówień udzielanych na podstawie porozumień zawieranych na szczeblu ministerialnym (obok zamówień udzielonych za podstawie zawartych umów międzynarodowych).
Pozostałe przyjęte przez Sejm w toku prac nad ustawą poprawki mają zasadniczo legislacyjny charakter.
Dzięki nowelizacji Prawa zamówień publicznych przepisy regulujące udzielanie zamówień z zakresu obronności i bezpieczeństwa zostaną ponownie poddane powszechnym regulacjom w zakresie zamówień publicznych tak jak to miało miejsce w latach 1994 – 2004 r. pod rządami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.), uchylonej przez obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych

Przejdź do góry strony