DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 w zakresie zamówień publicznych

Utworzono: 27-04-2020

W Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dla rynku zamówień publicznych kluczowe znaczenie ma nowe brzmienie przepisu art. 6 ust. 1    oraz nowy art. 15r (dotyczący realizacji umów o zamówienie publiczne) i  art. 15zzs ust. 3 i 6 (dotyczące kontroli uprzedniej i odwołań) tej ustawy.

Nowe brzmień art. 6 ust. 1 tej ustawy rozszerza wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zastąpienie słowa "towary" słowem "dostawy".

Z punktu widzenia środków ochrony prawnej istotny jest nowy art. 15zzs ust. 3 , który stanowi, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów (zob. art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy ), nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Oznacza to, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie dotyczy:

  1. kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz
  2. postępowań odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Dla uczestników rynku zamówień publicznych bardzo ważny jest również przepis art. 15zzs ust. 6  ustawy, który stanowi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID - 19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych.

Ponadto zgodnie z art. 15zzs ust. 3   tej ustawy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych lub Prezes Krajowej Izby Odwoławczej mogą wydać zarządzenia określające szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podsumowując skutki wprowadzonych regulacji dla uczestników rynku zamówień publicznych należy wskazać, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:

  1. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie prowadził kontrole uprzednie.
  2. Terminy dotyczące postępowania odwoławczego, zawarte Dziale VI rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności na wniesienie odwołania i przystąpienia do postępowania odwoławczego) nie ulegają wstrzymaniu ani zawieszeniu. W praktyce oznacza to, że wnoszenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej  pozostaje na niezmienionych zasadach.
  3. W tym okresie nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  4. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Prezes Krajowej Izby Odwoławczej otrzymali upoważnienie do wydawania zarządzeń określających szczegółowe warunki organizacji pracy KIO, związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo.

Wprowadzone przepisy są efektem działań Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Rozwoju, podjętych w celu umożliwienia prowadzenia postępowań i zawierania umów w sytuacji nie korzystania przez wykonawców z odwołań, umożliwienia przeprowadzenia kontroli uprzedniej i zawarcia po jej zakończeniu umowy, oraz funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w sytuacjach nie wymagających jawnych rozpraw (np. posiedzenia w celu umorzenia postępowań i umożliwienie w takiej sytuacji zawarcia umowy). Wszystkie te działania w naszej ocenie w zdecydowanej większości postępowań umożliwią zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych bez pozbawiania lub ograniczania prawa wykonawców do wniesienia odwołania i jego rozstrzygnięcia. Powyższe jest niezwykle istotne zarówno dla zamawiających, jak i przedsiębiorców. W zakresie posiedzeń i rozpraw jawnych, jak już będą one mogły być przeprowadzone, Urząd Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza podejmie czynności zmierzające do niezwłocznego ich przeprowadzenia.

Należy także zwrócić uwagę, że nowelizacja ustawy o COVID-19 wprowadza zmiany dotyczące kwestii realizacji umów, uwzględniające specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia szybkich i efektywnych działań. Po spełnieniu określonych w tej ustawie przesłanek, możliwe są w szczególności:

  1. zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
  2. zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
  3. zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy.

Regulacje w tym zakresie zawarte są w art. 15r  ustawy nowelizującej.

Przejdź do góry strony