DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowy protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Utworzono: 17-09-2010

W dniu 16 września 2010 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań, które przewidywały 15 druków protokołów dla różnych trybów udzielania zamówienia, z podziałem na dotyczące postępowań powyżej oraz poniżej tzw. „progów unijnych” oraz część ogólną i szczegółową protokołu proponuje się 8 wzorów protokołu, stanowiących kolejne załączniki do protokołu, z których każdy dotyczy całości jednego z przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych trybów: przetargu nieograniczonego (zał. nr 1), przetargu ograniczonego (zał. nr 2), negocjacji z ogłoszeniem (zał. nr 3), dialogu konkurencyjnego (zał. nr 4), negocjacji bez ogłoszenia (zał. nr 5), zamówienia z wolnej ręki (zał. nr 6), zapytania o cenę (zał. nr 7) i licytacji elektronicznej (zał. nr 8) oraz wzór dotyczący ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów (zał. nr 9).

Przejdź do góry strony