DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opinia UZP

Utworzono: 19-11-2002

Kto może być biegłym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
opinia UZP zawarta w Informatorze UZP -wrzesień 2002r.

Konieczność rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które doprowadzi do wyboru oferty najkorzystniejszej, uzasadnia możliwość skorzystania przez komisję przetargową z pomocy biegłego (art. 20a ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych). Stosownie do treści § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) opinii biegłego (rzeczoznawcy) zasięga kierownik jednostki, na wniosek przewodniczącego komisji, w przypadku gdy dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień (§ 5 ust. 3 rozporządzenia).
Zarówno ustawa o zamówieniach publicznych, jak i ww. rozporządzenie wykonawcze, nie ograniczają kręgu osób, które mogą być biegłymi. Ograniczenia takie przewiduje natomiast rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 roku w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 18, poz. 112). Aczkolwiek wskazane rozporządzenie nie ma zastosowania do biegłych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, może być ono wskazówką dla kierownika jednostki, który na wniosek przewodniczącego komisji przetargowej dokonuje wyboru biegłego. Stosownie do treści § 12 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) ukończyła 25 lat życia,
3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Mając na uwadze powyższe można uznać, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia biegłym może być każdy, kto posiada wiadomości specjalne konieczne dla dokonania oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu a ponadto daje rękojmię rzetelnego i bezstronnego wykonywania obowiązków biegłego.
Anita Elżanowska
Specjalista w Dep. Prawnym

Przejdź do góry strony