DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prezydent podpisał nowelizację Pzp z dnia 25 lutego 2011 r.

Utworzono: 14-04-2011

Uprzejmie informujemy, iż dnia 13 kwietnia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał, uchwaloną przez Sejm dnia 25 lutego 2011 r., ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która dodaje przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Po podpisaniu ustawa zostanie przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Nowelizacja ma na celu umożliwić zamawiającym wykluczanie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5% wartości umowy.

Przejdź do góry strony