DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Projekt kolejnej nowelizacji PZP

Utworzono: 18-06-2010

W dniu 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedłożył Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, który nowelizuje przepis art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Przepis art. 4 pkt 13 został dodany przez art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.
Aktualnie, stosownie do przepisu art. 4 pkt 13 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych można skorzystać w przypadku zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ administracji rządowej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie spełnione są trzy przesłanki wymienione w tym przepisie, tj.
a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu administracji rządowej,
b) organ administracji rządowej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz.146).
Nowelizacja ma na celu umożliwienie skorzystania z przedmiotowego wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień instytucjom gospodarki budżetowej, nie tylko przez organy administracji rządowej, ale przez wszystkie organy władzy publicznej wykonujące funkcje organu założycielskiego instytucji gospodarki budżetowej, której zamówienie jest udzielane.
Tak, jak obecnie, dopuszczalność zastosowania przedmiotowego wyłączenia uzależniona jest od łącznego spełnienia przesłanek wymienionych w lit. a – c projektowanego przepisu, które podlegają modyfikacji w stosunku do aktualnego ich brzmienia wyłącznie poprzez zastąpienie sformułowania” organ administracji rządowej” – sformułowaniem „organ władzy publicznej”.

Przejdź do góry strony