DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Projekt zmian przyjęty

Utworzono: 30-06-2011

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 czerwca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Celem założeń jest przede wszystkim wdrożenie do przepisów polskiego prawa postanowień dyrektywy obronnej 2009/81/WE dotyczącej udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Pozostałe zmiany projektowane w założeniach mają na celu implementację do polskiego porządku prawnego korzystnych dla polskich przedsiębiorstw rozwiązań przewidzianych w dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 1) oraz dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz uwzględnienie norm wynikających z najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej).
Do propozycji regulacji mających szczególnie pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości, sprzyjających w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom oraz zwiększających ich udział w rynku zamówień publicznych należą:
• wprowadzenie instytucji dialogu technicznego,
• możliwość zobowiązania koncesjonariusza robót budowlanych do udzielenia podwykonawcom zamówień o wartości odpowiadającej co najmniej 30% wartości umowy koncesji,
• rozszerzenie możliwości stosowania metod prekwalifikacji wykonawców w trybie przetargu ograniczonego, dialogu konkurencyjnego oraz negocjacji z ogłoszeniem w oparciu o obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria,
• umożliwienie zamawiającym w trybie dialogu konkurencyjnego niepodawania znaczenia (wag) kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu, w przypadku gdy, ze względu na złożoność zamówienia, wagi kryterium oceny ofert nie można ustalić na tym etapie postępowania,
• wprowadzenie obowiązku stosowania traktatowych zasad równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości przy udzielaniu zamówień „sektorowych”, których wartość jest mniejsza od progów unijnych,
• ograniczenie zakresu wykluczania wykonawców z powodu wyrządzenia szkody w wyniku wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym wykluczeniu podlegać będą wyłącznie wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie w wysokości równej lub większej 5% w stosunku do wartości realizowanego zamówienia publicznego.
Proponowane rozwiązania będą służyły także m.in. innowacyjności zamówień publicznych oraz odbiurokratyzowanie zamówień sektorowych poprzez zwolnienie zamawiających sektorowych z obowiązku żądania w prowadzonych postępowaniach dokumentów od wykonawców objętych systemem kwalifikowania.

Przejdź do góry strony