DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Projekt zmian w Pzp w zakresie podwykonawstwa

Utworzono: 25-06-2012

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa. Celem zmian ustawy jest uregulowanie kompetencji i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, co będzie służyło efektywnemu realizowaniu zadań publicznych m.in. poprzez:
- objęcie podwykonawstwa umową o zamówienie publiczne na roboty budowlane lub usługi, co pozwoli na uznanie niewykonywania warunków i wymogów dotyczących podwykonawstwa za niewykonywanie umowy o zamówienie publicznych
- umożliwienie, w przypadku niezapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dokonania bezpośredniej płatności przez zamawiającego na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia należnemu wykonawcy, a także z kwot lub gwarancji, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostały wniesione przez wykonawcę przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do wysokości 10% wartości kontraktu,
- umożliwienie zamawiającemu zastrzeżenia obowiązku wykonania bezpośrednio przez samego wykonawcę kluczowych części zamówienia, bez możliwości zlecenia ich wykonania przez podwykonawców lub polegania na zasobach innych podmiotów, na zasadach wskazanych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych,
- umożliwienie zamawiającemu zastrzeżenia konieczności skierowania przez wykonawcę umowy z podwykonawcą do akceptacji zamawiającego, przy czym akceptacja będzie oznaczała ustawową solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy względem wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD37 oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2107 i w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/49383.

Przejdź do góry strony