DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił skargę Prezesa Urzędu na wyrok KIO z dnia 17 września 2013 r., sygn. akt KIO 2159/13

Utworzono: 12-02-2014


Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygn. akt X Ga 652/13) Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił w całości skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 września 2013 r. wydany w sprawie oznaczonej sygnaturą akt KIO 2159/13.

W wyroku z dnia 17 września 2013 r. wydanym w sprawie sygn. akt KIO 2159/13 Izba wskazała, że dopuszczalne jest przystąpienie do postępowania odwoławczego przez wykonawcę po stronie odwołującego, pomimo, że w takim przypadku wykonawca występował w postępowaniu przed KIO przeciwko własnej ofercie i ją kwestionował. Izba uznała również, że oświadczenie wykonawcy złożone w toku postępowania odwoławczego może być brane pod uwagę przy rozstrzyganiu kwestii prawidłowości czynności zamawiającego, która została poddana kontroli na skutek wniesienia odwołania. Izba wskazała, że wyjaśnienia wykonawcy złożone w toku postępowania odwoławczego mogą mieć wpływ na nakazanie zamawiającemu wykonania czynności wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny.

Wniesiona przez Prezesa Urzędu skarga dotyczyła fundamentalnych kwestii związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie zasad i okoliczności wyjaśniania rażąco niskiej ceny oraz postępowaniem odwoławczym w zakresie dopuszczalności przystąpienia wykonawcy do postępowania odwoławczego po stronie swojego konkurenta. W skardze Prezes Urzędu kwestionował również dopuszczalność uznania czynności zamawiającego za nieprawidłową w oparciu o okoliczności nieznane zamawiającemu w trakcie postępowania, ujawnione dopiero na etapie postępowania odwoławczego.

Przejdź do góry strony