DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zmiany w załącznikach do dyrektyw wprowadzone rozporządzeniem w spr CPV

Utworzono: 15-10-2008

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV weszło w życie dnia 15 września 2008 r.
Przy okazji zmiany Wspólnego Słownika Zamówień, rozporządzenie zaktualizowało wykazy działalności i usług zawierające odniesienia do kodów CPV, przedstawione w załącznikach do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, tak aby zapewnić zgodność ze zmienionym CPV nie zmieniając jednocześnie zakresu przedmiotowego wspomnianych dyrektyw.
Rozporządzenie 213/2008 wprowadza następujące zmiany w załącznikach do dyrektyw:
1. W dyrektywie 2004/17/WE na podstawie art. 2 rozporządzenia:
• tabelę przedstawioną w załączniku XII zastępuje się tekstem załącznika V do rozporządzenia 213/2008;
• tabelę przedstawioną w załączniku XVIIA zastępuje się tekstem załącznika VI do rozporządzenia 213/2008;
• tabelę przedstawioną w załączniku XVIIB zastępuje się tekstem załącznika VII do rozporządzenia 213/2008.
2. W dyrektywie 2004/18/WE na podstawie art. 3 rozporządzenia:
• tabelę przedstawioną w załączniku I zastępuje się tekstem załącznika V do rozporządzenia 213/2008;
• w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIA zastępuje się tekstem załącznika VI do rozporządzenia 213/2008;
• w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIB zastępuje się tekstem załącznika VII do rozporządzenia 213/2008.

Określając katalog usług zgodnie z art. 2 ust. 10 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych należy mieć na względzie powyższe zmiany wprowadzone do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE rozporządzeniem 213/2008.
Jednocześnie informujemy Państwa, że teksty dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE zamieszczone na stronie internetowej Urzędu nie zawierają zmian wprowadzonych rozporządzeniem 213/2008.
Skonsolidowane teksty ww. dyrektyw zostaną zamieszczone na stronie UZP po ich opublikowaniu przez Komisję Europejską.

Przejdź do góry strony