DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Referencje Urzędu Gminy Słupsk (2014)

Usługa dot. występowania w charakterze biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej o wartości szacunkowej powyżej  kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Płaszewko – Gmina Słupsk- Etap I”.
Niniejsze zamówienie było finansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Przejdź do góry strony