DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (2018)

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 16 919 062,43 zł (tj.  3 923 988,78 euro), prowadzonego  w  trybie przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowaną na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego  Miasta Słupska”.

Przejdź do góry strony