DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wydruk komputerowy wypisu z rejestru

Utworzono: 22-04-2014

I. Zgodnie z art. 25 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.


Katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), dalej „Rozporządzenie w sprawie dokumentów”. Przepis § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów stanowi, iż w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać dokumentu w formie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Z kolei z § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów wynika, że dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

II. Przepisy Rozporządzenia w sprawie dokumentów nie określają statusu prawnego wydruku komputerowego, nie precyzują także mocy dowodowej wydruku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, dalej „KRS”, czy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej „CEIDG”.


Status prawny elektronicznego wydruku z KRS uregulowany został w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), dalej „ustawa o KRS”. W świetle art. 4 ust. 3 ustawy o KRS Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. Z kolei art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS stanowi, że pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 (odpisów, wyciągów i zaświadczeń – przyp. własny), jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.


Cechy samodzielnie pobranych wydruków komputerowych, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS, określa treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępniania informacji o podmiotach wpisanych do rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz. 1760, z późn. zm.).  Zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie umożliwia jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze, jeżeli posiada następujące cechy: (1) adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego; (2) formę graficzną zgodną z załącznikiem nr 12 i 13 do rozporządzenia; (3) identyfikator wydruku. Jeżeli zatem, przedkładany przez zainteresowany podmiot samodzielnie pobrany wydruk komputerowy z KRS, nie posiada którejkolwiek z ww. cech, wówczas dokument ten pozbawiony jest mocy dokumentu urzędowego.

 

III. Złożenie przez wykonawcę, w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, elektronicznego wydruku z KRS, aktualizuje po stronie zamawiającego obowiązek przeprowadzenia weryfikacji przedmiotowego dokumentu pod kątem jego zgodności z treścią § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Co do zasady analiza elektronicznego wydruku z KRS nie wymaga od zamawiającego posłużenia się widniejącym na wydruku identyfikatorem dokumentu, bowiem samo sprawdzenie informacji zamieszczonych na prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości stronie internetowej, tj. danych udostępnianych z godnie z art. 4 ust 4a ustawy o KRS, daje potwierdzenie prawdziwości informacji przedstawionych na wydruku. Niemniej jednak, w przypadku niezgodności danych zawartych w złożonym przez wykonawcę dokumencie z zakresem informacji wskazanym na ww. stronie internetowej, zamawiający powinien zweryfikować treść dokumentu za pomocą jego identyfikatora, ponieważ metoda ta umożliwia potwierdzenie danych objętych treścią elektronicznego wydruku z KRS z informacjami widniejącymi w KRS z chwili, z której pochodzi wydruk. 

    
Z uwagi na ustawowe nadanie elektronicznemu wydrukowi z KRS mocy dokumentu urzędowego brak jest podstaw do żądania od wykonawców składających takie elektroniczne wydruki z KRS w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wykazania, iż nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, potwierdzania tych warunków za zgodność z oryginałem. Samodzielnie pobrane przez wykonawców wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w tym Rejestrze, nie wymagają podpisu ani pieczęci, a zatem również pisemnych oświadczeń osoby posługującej się tego typu dokumentem.


Jeżeli natomiast wykonawca przedkłada w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego wydruku z dokumentu elektronicznego, który został mu wydany przez Centralną Informację KRS, do wydruku takiego wykonawca powinien załączyć stosowne oświadczenie. Zgodnie z treścią § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących form wniosków i dokumentów oraz ich składania droga elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 229, poz. 1773), dalej „Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r.”, w określonych sytuacjach osoba przedkładająca wydruk dołącza bowiem do niego oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym. Oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym składa się zatem jedynie do wydruków z dokumentów elektronicznych uzyskiwanych przez wykonawcę z Centralnej Informacji KRS w formie PDF i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, stosownie do treści art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, nie zaś do samodzielnie pobranych przez wykonawcę wydruków z KRS, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS.


Należy nadmienić, że odpisy dokumentu z KRS we wskazanej wyżej postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, mogą być wykorzystywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postaci elektronicznej, o ile w danym postępowaniu będzie to możliwe. Jeżeli natomiast nie jest to możliwe, dokument taki może być wykorzystany w formie wydruku, ale wówczas wymagane jest opatrzenie wydruku oświadczeniem wykonawcy. 

 

IV. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), dalej „ustawa SDG”, zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 (w tym także danych dotyczących upadłości przedsiębiorcy – art. 25 ust. 1 pkt 14 ustawy SDG), mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej. Istnieją zatem tylko dwie formy w jakich uzyskać można zaświadczenie o wpisie do CEIDG celem potwierdzenia faktu wykonywania działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę, bądź też innych okoliczności z tą działalnością związanych, tj. forma elektroniczna bądź wydruk ze strony CEIDG.


Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy SDG, organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Pozbawienie organów administracji publicznej prawa żądania zaświadczeń o wpisie w CEIDG, opiera się na możliwości stosownego zweryfikowania przedsiębiorcy w oparciu o powszechnie dostępne, za pośrednictwem strony internetowej CEIDG, dane i informacje odnoszące się do poszczególnych przedsiębiorców. Niemniej jednak, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ustawa Pzp klasyfikuje zaświadczenie o wpisie w CEIDG jako dokument niezbędny do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający, w zależności od wartości zamówienia, żąda bądź może żądać (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu, w tym zaświadczenia o wpisie w CEIDG. Dokument ten bowiem został literalnie wskazany w §3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, jako dokumentu składanego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Na marginesie zaznaczyć należy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego norma z art. 38 ust. 5 ustawy SDG nie będzie miała zastosowania, bowiem zamawiający, którzy poza procedurą zamówieniową działają w charakterze organu administracji publicznej, nie posiadają w ramach samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego statusu organu administracji publicznej, tj. nie wykonują czynności w zakresie władztwa publicznego (imperium), lecz działają jako równorzędne strony szeroko pojętych stosunków cywilnoprawnych (dominium). 


Uwzględniając zatem powyższe, w tym fakt, iż samodzielnie pobrany przez wykonawcę wydruk zaświadczenia o wpisie do CEIDG stanowi literalne odzwierciedlenie informacji publicznie udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej CEIDG przyjąć należy, iż posiada on charakter dokumentu oryginalnego, niewymagającego składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez osobę posługującą się przedmiotowym dokumentem, w tym potwierdzania tego dokumentu przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.


Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest także treść informacji zamieszczanej na każdym samodzielnie pobranym wydruku zaświadczenia o wpisie do CEIDG, gdzie wskazuje się, iż „Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP”

 

Reasumując:

I. Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie dokumentów.

II. Zamawiający nie ma podstaw do żądania poświadczenia przez wykonawcę za zgodność z oryginałem złożonych w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego samodzielnie pobranych wydruków komputerowych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Przejdź do góry strony