DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zmiana rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

Dz.U.2019.2517.

Utworzono: 03-01-2020
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Na podstawie art. 10g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2018 r. poz. 1991) w § 7 w ust. 2a wyrazy "31 grudnia 2019 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2020 r.".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.

Przejdź do góry strony