DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Brak podpisu na formularzu oferty

Wyrok KIO 2831/13 z dnia 3 stycznia 2014 r.

Utworzono: 27-03-2014
„Wbrew twierdzeniu Odwołującego, samo przystawienie pieczęci imiennej nie oznacza zachowania formy pisemnej. Pieczęć nie jest desygnatem pojęcia „własnoręcznego podpisu.” Izba nie ma wątpliwości, że wolą Odwołującego było złożenie prawidłowej oferty. Jednakże ustawa Prawo zamówień publicznych, jak podkreślono powyżej, w odniesieniu do oferty zawiera bezwzględny wymóg zachowania formy pisemnej. Niezachowanie bezwzględnego wymagania zachowania formy pisemnej powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej. Złożone zaś załączniki w postaci podpisanych kosztorysów, jak również ponumerowane strony oferty, nie stanowią podstawowej treści oferty, a mogą jedynie wskazywać na zamiar wywołania określonych skutków prawnych. Co więcej, należy podkreślić, że brak zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności nie może być w żaden sposób konwalidowany. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. W ocenie Izby, wbrew twierdzeniom Odwołującego, brak podpisu na formularzu ofertowym nie stanowi nieistotnej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ. Brak podpisu stanowi o niezgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Nadto Izba zauważa, że nie jest prawdą, że formularz ofertowy ma za zadanie jedynie zebranie i podsumowanie parametrów oferty. W pierwszym punkcie zawiera bowiem oświadczenie o złożeniu oferty: „Oferujemy wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia za cenę”. W kolejnych punktach formularza znalazły się oświadczenia wykonawcy dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresów rękojmi i gwarancji, oświadczenie wykonawcy, iż zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie składa co do niej zastrzeżeń, a nadto oświadczenie wykonawcy co do związania ofertą na czas wskazany w specyfikacji, zobowiązanie do podpisania oferty w przypadku przyznania zamówienia. Te elementy formularza ofertowego są oświadczeniami niezwykle istotnymi, ponieważ gwarantują zawarcie i realizację umowy w określonym terminie i na warunkach opisanych w SIWZ. Oświadczeń tych nie można zastąpić pozostałymi dokumentami oferty, tj. przedłożonymi kosztorysami. Odwołujący nie złożył podpisu pod ww. oświadczeniami, a tym samym nie dochował formy pisemnej, wobec czego nie złożył oferty. Należy także zauważyć, że przedłożone przez Odwołującego kosztorysy zawierają jedynie kwotę netto. Cenę, jaką zobowiązany jest określić wykonawca za realizację zamówienia, należy określić jako cenę brutto. Dlatego też złożone przez Odwołującego dokumenty nie mogą zastąpić podstawowej treści oferty, w tym określenia wykonawcy, ceny za realizację zamówienia (brutto) i oświadczeń – w tym oświadczenia woli wykonawcy co do zawarcia umowy i realizacji zamówienia za określoną cenę i na określonych warunkach.”

Przejdź do góry strony