DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Doświadczenie wykazanych osób

Wyrok KIO 190/14 z dnia 17 lutego 2014 r.

Utworzono: 27-03-2014
W ocenie Izby, odwołujący w sposób nie budzący wątpliwości wykazał, że osoby wskazane do pełnienia funkcji projektantów w poszczególnych branżach: (…), posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w zakresie uprawnień określonych w warunku udziału w postępowaniu. Nie znajduje uzasadnienia stanowisko zamawiającego, który stwierdził w toku rozprawy, że obowiązkiem wykonawców było podanie w wykazie osób precyzyjnie dat realizacji zlecenia w formule data, miesiąc rok. Wymóg ten nie wynika zarówno z regulacji ustawowych jak również z treści postanowień samej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak podstaw, aby stwierdzić, że przez określenie okresu realizacji „od 01.2008 - obecnie” wykonawca „uniemożliwił zamawiającemu potwierdzenie spełniania przez wykonawcę” wymogu co najmniej 5 lat doświadczenia. Izba w pełni podziela stanowisko odwołującego, że nawet gdyby przyjąć, że rozpoczęcie prac projektowych nastąpiło 31.01.2008 roku to wymagany okres 5 - letniego doświadczenia upływał dnia 31.01.2013 roku. Mając na uwadze powyższe oraz to, że termin składania ofert upływał dnia 22.10. 2013 roku należy stanowczo stwierdzić, że wskazani w wykazie osób projektanci posiadają ponad 5 - letnie doświadczenie w projektowaniu. Na marginesie Izba wskazuje, że jeśli zamawiający miał, jak twierdzi, wątpliwości co do oceny czy podany w ten sposób okres trwania zlecenia potwierdza posiadanie co najmniej 5 - letniego doświadczenia w projektowaniu, mógł w toku oceny ofert, skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 4 i zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonego oświadczenia, czego nie uczynił.

Przejdź do góry strony