DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jednokrotne uzupełnianie dokumentów

Wyrok KIO 115/14 z dnia 7 lutego 2014 r.

Utworzono: 16-04-2014

„(…) orzecznictwo wielokrotnie traktuje o niedopuszczalności uzupełnienia ponownie dokumentu, który został złożony na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. Powyższe wyznacza zasada równego traktowania przez zamawiającego wykonawców w postępowaniu. Podkreślił to także Odwołujący, przytaczając przykładową tezę z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. Dostrzeżenia jednak wymaga, że podkreśla się również, iż dopuszczalne jest ponowne wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia tego samego dokumentu, jeśli dotyczy ono innej kwestii, aniżeli będąca przedmiotem wcześniejszego wezwania. W analizowanej sprawie takie ponowne wezwanie, z zastrzeżeniem uprzedniego wyjaśnienia przez Zamawiającego, kwestii czy dokument w ogóle jest wadliwy z powodów wynikających z treści art. 18 § 2 ksh, z przedstawionych wyżej względów jest tym bardziej uzasadnione.”

Przejdź do góry strony