DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Odwołanie po podpisaniu umowy

źródło

Utworzono: 08-01-2015

Uwzględnienie skargi Prezesa UZP na wyrok KIO 1316/14

W świetle art. 192 ust. 3 ustawy Pzp, fakt zawarcia bądź nie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego determinuje treść rozstrzygnięcia Izby w przypadku uwzględnienia przez nią odwołania. – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 3 października 2014 r., wydanym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt VII Ga 150/14.

Sąd Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 3 października 2014 r. (sygn. akt: VII Ga 150/14) uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz zmienił wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt: KIO 1316/14) w ten sposób, że uwzględnił odwołanie i orzekł o skróceniu obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach zapadł na skutek skargi Prezesa Urzędu na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, w którym Izba uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu dokonanie czynności w postępowaniu.
We wniesionej skardze Prezes Urzędu zarzucił naruszenie przez Izbę przepisu art. 190 ust. 7 i art. 191 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez pominięcie istotnej wobec brzmienia art. 192 ust. 3 ustawy Pzp okoliczności, iż w sprawie przed wydaniem przez Izbę ww. wyroku, zawarta została umowa w sprawie zamówienia publicznego. Na skutek powyższego, zaskarżony wyrok naruszał przepisy ustawy Pzp i był niewykonalny już w dacie jego wydania.

W uzasadnieniu wyroku, Sąd Okręgowy dokonał wykładni przepisu art. 192 ust. 3 ustawy Pzp i wypowiedział się w kwestii możliwych rozstrzygnięć Izby, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt KIO 1316/14)
Skarga Prezesa UZP na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2014 r. (sygn. akt KIO 1316/14)
Treść wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 3 października 2014 r. (sygn. akt: VII Ga 150/14) wraz z uzasadnieniem

Przejdź do góry strony