DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oferta niezgodna z SIWZ - harmonogram rzeczowo-finansowy

Wyrok KIO 188/14 z dnia 17 lutego 2014 r.

Utworzono: 27-03-2014

W orzecznictwie i piśmiennictwie wypracowane zostały reguły, których przeanalizowanie pozwala na odpowiedź czy na gruncie danej SIWZ wymagany przez zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi treść oferty. Wskazuje się m.in. na następujące cechy:
a) zakwalifikowanie dokumentu jako załącznika do umowy (integralnej części umowy), który ma charakter stanowczy, a więc nie może być dowolnie zmieniany przez wykonawcę po zawarciu umowy,
b) powiązanie płatności częściowych z wykonaniem etapów robót, określonych i wyszczególnionych w harmonogramie,
c) zastrzeżenie kar umownych za niedotrzymanie terminów wykonania etapów robót określonych w harmonogramie. W ocenie Izby pierwsze dwa z ww. elementów są spełnione, co prowadzić musiało do wniosku, że harmonogram finansowo-rzeczowy, który wykonawcy obowiązani byli złożyć wraz z ofertą zgodnie z rozdziałem X SIWZ stanowił treść oferty, tj. zobowiązanie wykonawcy do wykonania świadczenia w określony sposób. Tym samym Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego, aby ww. harmonogram rzeczowo-finansowy miał wyłącznie charakter pomocniczy i w konsekwencji, że nie stanowił treści oferty. (…) Zdaniem Izby, wszystkie przywołane wyżej postanowienia tak SIWZ jak i wzoru przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiły wyraz tego, że zamawiający nadał dokumentowi w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego doniosłe znaczenie. Nie podzielono stanowiska odwołującego, jakoby w świetle wzoru umowy na późniejszym etapie wykonawca miał sporządzać nowy, ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy, w oderwaniu od treści harmonogramu załączanego do oferty, co miało świadczyć o tym, że harmonogram załączany do oferty miał charakter wyłącznie pomocniczy. Stanowisko odwołującego nie znajdowało bowiem oparcia w treści SIWZ i wzoru umowy. Z rozdziału X SIWZ wynikało, że harmonogram składany wraz z ofertą miał zostać wypełniony w kolumnie 3, w której należało wycenić poszczególne elementy robót opisane w kolumnie 2. Następnie zaś dla tak wycenionych elementów należało oszacować i zadeklarować czasokresy ich wykonania, wrysowując te informacje liniowo w dokument. Jak wynikało zatem z powołanego postanowienia SIWZ, wykonawcy obowiązani byli nie tylko wycenić poszczególne etapy robót, ale również zobowiązać się do ich wykonania w ściśle określonym czasie. W ocenie Izby skoro wykonawcy obowiązani byli podawać w harmonogramie dane dotyczące wartości i czasookresu realizacji poszczególnych etapów robót, to informacje te stanowiły zobowiązanie wykonawcy do wykonania poszczególnych etapów robót o określonej wartości w tych właśnie czasookresach. Nie podzielono zatem stanowiska, że zobowiązanie to nie stanowi treści oferty.

Przejdź do góry strony