DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Realne udostępnienie wiedzy i doświadczenia w trybie art. 26 ust.2b ustawy Pzp

KIO 1291/14 z dnia 8 lipca 2014 r.

Utworzono: 22-10-2014

„Izba zobowiązana była przy rozpatrywaniu niniejszego odwołania zająć się również oceną zobowiązania podmiotu trzeciego załączonego do oferty Odwołującego, z racji przywołanej powyżej argumentacji Zamawiającego, stanowiącej podstawę wykluczenia Odwołującego z postępowania. Uwzględniając powyższe Izba uznała, że załączone do oferty Odwołującego zobowiązanie podmiotu trzeciego ma charakter generalny i w żaden sposób nie może potwierdzać realności udostępnienia Odwołującemu potencjału wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego pomimo przywołania nazwy konkretnego, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi de facto jedynie przytoczenie dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Tymczasem zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, który stał się podstawą wykluczenia Odwołującego z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to wykonawca powinien udowodnić Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym warunków wykazywanych przy pomocy potencjału podmiotu trzeciego. Nie można w tym zakresie pominąć regulacji zawartych w § 1 ust. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentów, zgodnie którymi aktualnie, dla wykazania rzeczywistego dostępu do określonych zasobów podmiotu trzeciego, konieczne jest wykazanie innych szczególnych elementów wskazujących na realność tego udostępnia potencjału podmiotu trzeciego, w szczególności poprzez określenie zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu ich wykorzystania przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czy też zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe ma szczególne znaczenie przy potencjalne wiedzy i doświadczenia, który z natury rzeczy ma charakter intelektualny i ściśle związany z danym, konkretnym przedsiębiorstwem, które wprost uzyskało określoną wiedzę i doświadczenie. (...) Zdaniem Izby, w tej konkretnej sprawie, udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia poprzez doradztwo i konsultacje, nie był wystarczający dla potwierdzenia wykorzystania w sposób realny potencjału wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego z racji wskazanych powyżej okoliczności oraz z uwagi na charakter niniejszego przedmiotu zamówienia. Powyższych okoliczności Odwołujący Zamawiającemu w toku postępowania nie udowodnił, a to na nim spoczywa ciężar wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym także wykazania się realnością udostępnienia określonego zasobu podmiotu trzeciego na czas realizacji przedmiotu zamówienia. Podkreślić przy tym należy, że czym innym jest udział podmiotu trzeciego przy realizacji przedmiotu zamówienia, który jest podstawą do żądania dokumentów podmiotowych od podmiotu trzeciego, a czym innym jest konieczność wykazania się realnością dysponowania określonym potencjałem w trakcie realizacji zamówienia, która w określonych sytuacjach może sprowadzać się do konsultacji i doradztwa, ale w innych przypadkach może być nie wystarczającą. W przedmiotowej sprawie i w jej szczególnych okolicznościach, wynikających przede wszystkim z faktu nieudowodnienia przez wykonawcę możliwości wykorzystania potencjału wiedzy i doświadczenia przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, ta forma korzystania z potencjału podmiotu trzeciego była niewystarczająca. Zamawiający bowiem w oparciu o załączone przez wykonawcę dokumenty nie może przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, samodzielnie wywodzić, iż podmiot trzeci i wykonawca pozostają w stosunku pokrewieństwa, ani też z tego faktu domniemywać, że dany potencjał będzie w sposób realny wykorzystywany przy realizacji zamówienia, tylko z tego powodu, że podmiot trzeci faktycznie jest doświadczonym na danym rynku zamówień przedsiębiorcą i może podzielić się tym doświadczeniem ze swoim bliskim krewnym, który prowadzi odrębną działalność gospodarczą. Istotne bowiem w tym względzie jest wykazanie przez wykonawcę Zamawiającemu realnego udostępnienia tego potencjału wykonawcy przez podmiot trzeci na okres realizacji danego przedmiotu zamówienia, co nie zostało w niniejszej sprawie przez Odwołującego wykazane."

Przejdź do góry strony