DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Spółki obrotu energię elektryczną są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2015 V SA/Wa 2794/14

Utworzono: 01-07-2015

Spółki obrotu energię elektryczną prowadzą działalność sektorową w rozumieniu ustawy Pzp  –wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa UZP o nałożeniu kary pieniężnej na zamawiającego sektorowego, który nie zastosował przepisów ustawy Pzp do udzielenia zamówienia publicznego


Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie jej art. 132 ust. 1 pkt 3 przy udzielaniu zamówień publicznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 maja 2015 r. (sygn. akt: V SA/Wa 2794/14).


Informujemy, że na stronie internetowej UZP w zakładce: Prawo krajowe/Orzecznictwo sądowe/Sądy Administracyjne/Najnowsze orzecznictwo Sądów Administracyjnych (od 2013) został zamieszczony odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2015 r. (sygn. akt: V SA/Wa 2794/14) w sprawie ze skargi Spółki obrotu energią elektryczną na decyzję Prezesa UZP w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Pzp.

W ww. wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Prezesa UZP, iż działalność w zakresie obrotu energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne, wykonywana przez przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, jest objęta dyspozycją art. 132 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp. Sąd potwierdził prawidłowość dokonanej przez Prezesa UZP w zaskarżonej decyzji wykładni art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, uwzględniającej przepisy prawa krajowego definiujące podstawowe pojęcia i procesy gospodarcze funkcjonujące w sektorze energetycznym, przepisy dyrektywy energetycznej oraz dyrektywy sektorowej, prowadzącej do wniosku, iż dostarczanie energii elektrycznej do sieci obejmuje również działalność w zakresie obrotu energią lub sprzedaż energii elektrycznej. Tym samym w ocenie Sądu spółka obrotu energią elektryczną jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Pzp do udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Wydany w niniejszej sprawie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ma istotne znaczenie dla praktyki funkcjonowania systemu zamówień publicznych, zwłaszcza w kontekście wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się w doktrynie i literaturze przedmiotu w zakresie kwalifikacji działalności polegającej na obrocie energią elektryczną do kategorii zamówień sektorowych, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny.
 
Treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2015 r. (sygn. akt: V SA/Wa 2794/14).

 

Przejdź do góry strony