DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Udostępnienie polisy oc

Wyrok KIO 2931/13 z dnia 8 stycznia 2014 r.

Utworzono: 27-03-2014
W niniejszej sprawie, stosując wykładnię prounijną, tj. abstrahując od wynikającego z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp ograniczenia możliwości powoływania się na sytuację innych podmiotów do sytuacji finansowej i pominięcia w tym przepisie sytuacji ekonomicznej oraz przyjmując wprost regulację art. 47 Dyrektywy klasycznej, nie można stwierdzić, że Odwołujący wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, na potwierdzenie którego Zamawiający żądał złożenia polisy ubezpieczenia OC na kwotę 10.000.000 zł. W przedmiotowej sprawie nie występują żadne szczególne uwarunkowania, które choćby uprawdopodabniały rzeczywistość udostępnienia potencjału ekonomicznego. Przeciwnie, poleganie na tym potencjale ograniczone zostało do sfery czysto formalnej, tj. przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego i jego polisy ubezpieczeniowej. Nie można przyjąć, że Odwołujący wykazał spełnianie warunku tylko dlatego, że przedłożył polisę ubezpieczenia OC innego podmiotu i zobowiązanie, z którego nie wynika, że zdolność ekonomiczna w jakikolwiek sposób w praktyce zostanie rzeczywiście udostępniona. Wskazany w treści zobowiązania sposób udostępnienia zasobów (szkolenie, doradztwo, udostępnienie pracowników) z natury rzeczy może dotyczyć takich zasobów jak wiedza i doświadczenie czy potencjał kadrowy, nie jest natomiast adekwatny do przekazania potencjału ekonomicznego. Polisa OC ma dotyczyć sytuacji wykonawcy i jeśli jest to ubezpieczenie zawarte przez inny podmiot i na jego rzecz, to nie wystarczy samo złożenie dokumentu polisy, aby w jakikolwiek sposób sytuacja ekonomiczna wykonawcy, który samodzielnie warunku udziału w postępowaniu nie spełnia, uległa zmianie. Ani zobowiązanie podmiotu trzeciego, ani stanowisko Odwołującego zaprezentowane na rozprawie w żaden sposób nie potwierdzają, że poprzez udostępnienie polisy OC w celu jej przedłożenia Zamawiającemu, nastąpiło jakiekolwiek wsparcie ekonomiczne wykonawcy przez podmiot trzeci. Odwołujący nie wskazał, w jaki sposób miałby zostać objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez inny podmiot, nie wykazał żadnej łączącej go z ubezpieczycielem więzi prawnej, która gwarantowałaby możliwość skorzystania z ubezpieczenia za zdarzenia wywołane działaniem lub zaniechaniem Odwołującego. Zauważyć również należy, że w niniejszej sprawie nie występują żadne powiązanie kapitałowe czy organizacyjne między Odwołującym a podmiotem udostępniającym zasoby, które mogłyby ewentualnie uprawdopodobnić (choć z pewnością nie przesądzić) rzeczywisty charakter tego udostępnienia.

Przejdź do góry strony