DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wymóg weryfikacji podpisów w gwarancji wadialnej

Utworzono: 15-01-2015

Wymóg weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji wadialnej, jest wymogiem formalnym i nie podważa bezwarunkowego charakteru gwarancji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 listopada 2014 r.(sygn. akt: II GSK 1606/13).

Informujemy, że na stronie internetowej UZP w zakładce: Prawo krajowe/Orzecznictwo sądowe/Sądy Administracyjne/Najnowsze orzecznictwo Sądów Administracyjnych(od 2013)został zamieszczony wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2014 r. (sygn. akt: II GSK 1606/13), w sprawie ze skargi kasacyjnej zamawiającego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r. (sygn. akt: V SA/Wa 327/13) na decyzję Prezesa UZP w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Pzp określających przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania, co miało wpływ na wynik postępowania.

Oddalając skargę kasacyjną zamawiającego, Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, iż treść dokumentów gwarancji ubezpieczeniowych wskazująca na potrzebę identyfikacji przez bank zamawiającego osób składających podpisy na żądaniu zapłaty kwot wadium w żadnym stopniu nie mogła podważać bezwarunkowego charakteru gwarancji ubezpieczeniowych, co w konsekwencji nie dawało żadnych podstaw aby wykluczyć wykonawcę z udziału w postępowaniu w związku z nie złożeniem przez niego wadium.

Treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2014 r. (sygn. akt: II GSK 1606/13)

zódło http://www.uzp.gov.pl/

Przejdź do góry strony