DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wyrok SO w Gdańsku na skutek powództwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego

wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. akt I C 2/15)

Utworzono: 21-09-2015

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce Prawo krajowe/Orzecznictwo sądowe/Powództwa o stwierdzenie nieważności umowy/unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego został zamieszczony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. akt I C 2/15) wydany wskutek pozwu Prezesa Urzędu, w którym Sąd stwierdził nieważność umowy w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług utrzymania porządku w obiektach administrowanych przez zamawiającego.

W stanie faktycznym sprawy, w której zapadł wyrok Sądu uwzględniający powództwo Prezesa Urzędu, zamawiający w sposób nieprecyzyjny i wewnętrznie sprzeczny dokonał opisu przedmiotu zamówienia oraz powiązanego z nim sposobu obliczenia ceny, co doprowadziło do sytuacji w której w każdej z trzech złożonych w postępowaniu ofert, wykonawcy w sposób odmienny dokonali oszacowania wynagrodzenia należnego za realizację zamówienia. Zamawiający obarczył negatywnymi konsekwencjami niejednoznacznych zapisów SIWZ aż dwóch z trzech wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, odrzucając złożone przez nich oferty z powodu błędu w obliczeniu ceny. Z trzecim wykonawcą została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, mimo iż obliczył on cenę oferty również w sposób odbiegający od literalnych zapisów SIWZ.

W pozwie o stwierdzenie nieważności umowy Prezes Urzędu wskazał, iż niejednoznaczne skonstruowanie SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i sposobu obliczenia ceny stanowi rażące naruszenie 29 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 3 i 12 ustawy Pzp. Ponadto, Prezes Urzędu podniósł, iż zamawiający winien dokonać poprawienia omyłek we wszystkich ofertach złożonych przez wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego i dopiero po tej czynności, która doprowadziłaby do zrównania szans wykonawców, uprawniony byłby do wyboru najkorzystniejszej oferty. Powód zarzucił zamawiającemu bezpodstawne odrzucenie dwóch ofert z powodu błędu w obliczeniu ceny, a także niezasadne zaniechanie poprawienia omyłek w złożonych ofertach.

Pozew Prezesa UZP z dnia 30 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, iż w stanie faktycznym sprawy, skoro oferty zostały przygotowane w oparciu o zapisy SIWZ, a ich treść odpowiadała jednej z możliwych interpretacji warunków zamówienia określonych przez zamawiającego, brak było podstaw do ich odrzucenia. Wskazał także, iż zamawiający dysponował wszelkimi danymi niezbędnymi do dokonania poprawienia omyłek we wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach i ze względu na redakcję przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp był do tego zobligowany. Sąd wskazał, iż dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego w tych okolicznościach stanowiło rażące naruszenie prawa. Podzielił także stanowisko Powoda, że w stanie faktycznym sprawy doszło do naruszeń ustawy Pzp o rażącym charakterze, co spowodowało skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia zasad udzielania zamówień publicznych oraz wymogów praworządności i uznał, że zawarta w tych warunkach umowa w sprawie zamówienia publicznego jest bezwzględnie nieważna od momentu jej zawarcia. Jednocześnie Sąd zauważył, iż w świetle art. 146 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego oceniana jest przez Sąd z perspektywy jej zgodności z prawem, w szczególności pod kątem zaistnienia przesłanek stanowiących o jej nieważności z mocy prawa i dla oceny tej nie ma znaczenia jej późniejsze wykonanie, stopień jej realizacji czy też możliwość bądź brak możliwości przywrócenia stanu pierwotnego.

Wydany w niniejszej sprawie wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. akt: I C 2/15) z uzasadnieniem.

na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce Prawo krajowe/Orzecznictwo sądowe/Powództwa o stwierdzenie nieważności umowy/unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego został zamieszczony wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. akt I C 2/15) wydany wskutek pozwu Prezesa Urzędu, w którym Sąd stwierdził nieważność umowy w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług utrzymania porządku w obiektach administrowanych przez zamawiającego.

W stanie faktycznym sprawy, w której zapadł wyrok Sądu uwzględniający powództwo Prezesa Urzędu, zamawiający w sposób nieprecyzyjny i wewnętrznie sprzeczny dokonał opisu przedmiotu zamówienia oraz powiązanego z nim sposobu obliczenia ceny, co doprowadziło do sytuacji w której w każdej z trzech złożonych w postępowaniu ofert, wykonawcy w sposób odmienny dokonali oszacowania wynagrodzenia należnego za realizację zamówienia. Zamawiający obarczył negatywnymi konsekwencjami niejednoznacznych zapisów SIWZ aż dwóch z trzech wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, odrzucając złożone przez nich oferty z powodu błędu w obliczeniu ceny. Z trzecim wykonawcą została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, mimo iż obliczył on cenę oferty również w sposób odbiegający od literalnych zapisów SIWZ.

W pozwie o stwierdzenie nieważności umowy Prezes Urzędu wskazał, iż niejednoznaczne skonstruowanie SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i sposobu obliczenia ceny stanowi rażące naruszenie 29 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 3 i 12 ustawy Pzp. Ponadto, Prezes Urzędu podniósł, iż zamawiający winien dokonać poprawienia omyłek we wszystkich ofertach złożonych przez wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego i dopiero po tej czynności, która doprowadziłaby do zrównania szans wykonawców, uprawniony byłby do wyboru najkorzystniejszej oferty. Powód zarzucił zamawiającemu bezpodstawne odrzucenie dwóch ofert z powodu błędu w obliczeniu ceny, a także niezasadne zaniechanie poprawienia omyłek w złożonych ofertach.

Pozew Prezesa UZP z dnia 30 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, iż w stanie faktycznym sprawy, skoro oferty zostały przygotowane w oparciu o zapisy SIWZ, a ich treść odpowiadała jednej z możliwych interpretacji warunków zamówienia określonych przez zamawiającego, brak było podstaw do ich odrzucenia. Wskazał także, iż zamawiający dysponował wszelkimi danymi niezbędnymi do dokonania poprawienia omyłek we wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach i ze względu na redakcję przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp był do tego zobligowany. Sąd wskazał, iż dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego w tych okolicznościach stanowiło rażące naruszenie prawa. Podzielił także stanowisko Powoda, że w stanie faktycznym sprawy doszło do naruszeń ustawy Pzp o rażącym charakterze, co spowodowało skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia zasad udzielania zamówień publicznych oraz wymogów praworządności i uznał, że zawarta w tych warunkach umowa w sprawie zamówienia publicznego jest bezwzględnie nieważna od momentu jej zawarcia. Jednocześnie Sąd zauważył, iż w świetle art. 146 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego oceniana jest przez Sąd z perspektywy jej zgodności z prawem, w szczególności pod kątem zaistnienia przesłanek stanowiących o jej nieważności z mocy prawa i dla oceny tej nie ma znaczenia jej późniejsze wykonanie, stopień jej realizacji czy też możliwość bądź brak możliwości przywrócenia stanu pierwotnego.

Wydany w niniejszej sprawie wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. akt: I C 2/15) z uzasadnieniem.

Przejdź do góry strony