DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wyroku Sądu Okręgowego dot. art. 22 ust.5 Pzp

Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: V Ca 3618/13)

Utworzono: 01-07-2014

Przepis art. 22 ust. 5 ustawy Pzp umożliwiający weryfikację rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia odnosi się zarówno do wykonawcy, jak i do podmiotów trzecich, na których potencjał powołuje się wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: V Ca 3618/13).

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce Orzecznictwo ws. zamówień publicznych został zamieszczony odpis wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: V Ca 3618/13) wraz z uzasadnieniem.

Wyrok ten zapadł m.in. wskutek skargi Prezesa Urzędu, który zakwestionował stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone w wyroku z dnia 16 października 2013 r. (sygn. akt: KIO 2336/13), w świetle którego zamawiający nie może oceniać rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia podmiotów trzecich, podwykonawców czy innych podmiotów zainteresowanych pozyskaniem zamówienia publicznego.

Sąd Okręgowy w Warszawie podkreślił, iż zawężająca wykładnia art. 22 ust. 5 ustawy Pzp prowadziłaby do nierównego traktowania i zróżnicowania pozycji podmiotowej, w sytuacji gdy surowszej ocenie podlegaliby jedynie ci wykonawcy, którzy samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, posiadając własną wiedzę i doświadczenie w porównaniu do wykonawców, którzy polegają w tym zakresie na zasobach podmiotów trzecich. Jednocześnie Sąd wskazał, iż dopuszczenie możliwości weryfikacji podmiotów trzecich w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiło cel wprowadzenia przepisu art. 22 ust. 5 do ustawy Pzp.

Treść wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: V Ca 3618/13) wraz z uzasadnieniem.

 

Przejdź do góry strony