DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania wielokrotnych wyjaśnień w zakresie otrzymanych oświadczeń i dokumentów

Wyrok KIO 2754/13, KIO 2757/13 z dnia 17 grudnia 2013r.

Utworzono: 26-03-2014
„Nie ma także racji Zamawiający, wskazując, że wyjaśniał sporną okoliczność dotyczącą okresu doświadczenia osoby proponowanej na stanowisko kierownika robót sanitarnych i nie może zastosować na obecnym etapie postępowania ponownej procedury wyjaśnienia. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie przesądza, ile razy zamawiający może zastosować procedurę wyjaśnienia w trybie art. 26 ust. 4 lub 87 ust. 1 ustawy. Ustawa ogranicza jedynie możliwość wielokrotnego wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3. (…) Dodatkowo Izba zauważa, że podejrzenie co do niewystarczającej liczby dni pojawiło się u Zamawiającego dopiero w chwili, gdy otrzymał pierwsze wyjaśnienia od Odwołującego. W ocenie Izby nie było żadnej przeszkody w uzyskaniu wyjaśnienia w zakresie bardziej szczegółowym, w tym pozwalającym uzyskać wiedzę co do pełnej ilości dni. (…) Zamawiający jest uprawniony do dokonywania wyjaśnień w zakresie otrzymanych oświadczeń i dokumentów w zakresie badania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w sytuacji, gdy pojawią się kolejne wątpliwości.”

Przejdź do góry strony