DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Orzecznictwo

1704, 2014

Odwołanie przysługuje na wybór oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp

W ocenie KIO wyrażonej w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 14/13,w przypadku wyboru oferty na podstawie art. 94 ust.3 Pzp z uwagi na  brak powtórnego badania i oceny ofert nie ma potrzeby informowania raz jeszcze o wykonawcach, którzy zostali z postępowania…
1604, 2014

Zamawiający jest uprawniony do badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca

Zamawiający jest uprawniony do badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca wykazujący spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku wydanym wskutek skarg…
1604, 2014

Jednokrotne uzupełnianie dokumentów

„(…) orzecznictwo wielokrotnie traktuje o niedopuszczalności uzupełnienia ponownie dokumentu, który został złożony na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. Powyższe wyznacza zasada równego traktowania przez zamawiającego wykonawców w postępowaniu. Podkreślił…
1604, 2014

Wyniki przeprowadzonych w 2013 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Wyniki kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przeprowadzonych w 2013 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
0104, 2014

Decyzja zamawiającego w przedmiocie wezwania do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny.

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił skargę Prezesa Urzędu na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący kwestii dopuszczalności przystąpienia wykonawcy do postępowania odwoławczego, materiału dowodowego będącego podstawą orzekania oraz możliwości wpływania wykonawcy na decyzję zam…
2703, 2014

Oferta niezgodna z SIWZ - harmonogram rzeczowo-finansowy

W orzecznictwie i piśmiennictwie wypracowane zostały reguły, których przeanalizowanie pozwala na odpowiedź czy na gruncie danej SIWZ wymagany przez zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi treść oferty. Wskazuje się m.in. na następujące cechy: a) zakwalifikowanie do…
2703, 2014

Kiedy wyjaśnienie ceny zostało zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa

„Zamawiający pogląd o bezzasadności zarzutu opierał przede wszystkim na braku udowodnienia przez odwołującego, że cena oferty przystępującego jest rażąco niska. Stanowisko to oparte jest na podstawowej regule dotyczącej rozkładu ciężaru dowodu wyrażonej w art. 190 ust. 1 Pzp, w …
2703, 2014

Omyłka polegająca na niezgodności z SIWZ

„Tym samym czynność odrzucenia oferty Odwołującego z postępowania, stosownie do treści art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, winna być obligatoryjnie poprzedzona zastosowaniem instytucji uregulowanej w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i dopiero brak zgody na dokonanie poprawki w odnie…
2703, 2014

Doświadczenie wykazanych osób

W ocenie Izby, odwołujący w sposób nie budzący wątpliwości wykazał, że osoby wskazane do pełnienia funkcji projektantów w poszczególnych branżach: (…), posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w zakresie uprawnień określonych w warunku udziału w postępowaniu.…
2703, 2014

Doświadczenie w w przypadku usług ciągłych i okresowych

„W przypadku usług o charakterze okresowym lub ciągłym, do których niespornie zalicza się usługa stanowiąca przedmiot zamówienia, dopuszczalne – w ocenie Izby - jest posłużenie się dokumentem, wystawionym w trakcie wykonywania usługi, jeśli świadczenie, które wykonawca już zreal…
2703, 2014

Udostępnienie polisy oc

W niniejszej sprawie, stosując wykładnię prounijną, tj. abstrahując od wynikającego z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp ograniczenia możliwości powoływania się na sytuację innych podmiotów do sytuacji finansowej i pominięcia w tym przepisie sytuacji ekonomicznej oraz przyjmując wprost …
2703, 2014

Brak podpisu na formularzu oferty

„Wbrew twierdzeniu Odwołującego, samo przystawienie pieczęci imiennej nie oznacza zachowania formy pisemnej. Pieczęć nie jest desygnatem pojęcia „własnoręcznego podpisu.” Izba nie ma wątpliwości, że wolą Odwołującego było złożenie prawidłowej oferty. Jednakże ustawa Prawo zamówi…
2603, 2014

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania wielokrotnych wyjaśnień w zakresie otrzymanych oświadczeń i dokumentów

„Nie ma także racji Zamawiający, wskazując, że wyjaśniał sporną okoliczność dotyczącą okresu doświadczenia osoby proponowanej na stanowisko kierownika robót sanitarnych i nie może zastosować na obecnym etapie postępowania ponownej procedury wyjaśnienia. W pierwszej kolejności na…
2603, 2014

Udział wykonawcy w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania

„Jak już wskazano, sam udział w ww. czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania nie stanowi wystarczającej podstawy do wypełnienia dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp – udział ten musi prowadzić dodatkowo do ograniczenia konkurencji w postępowaniu. Natomiast ocena czy …
2603, 2014

Treść oświadczenia o dysponowaniu potencjałem podmiotu trzeciego

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykona…
1903, 2014

Nieprawidłowa data przy poświadczeniu dokumentu

„Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należało, że wskazane przez Zamawiającego jako istotne nieprawidłowości w ofercie Odwołującego wcześniejsze niż data wystawienia dokumentu poświadczenia za zgodność z oryginałem mogą co najwyżej świadczyć o omyłkowym działaniu wykonawcy, a n…

Przejdź do góry strony