DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1808, 2006

Nowe rozporządzenie dot. zamówień sektorowych

W Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2006 r. Nr 147, poz. 1063 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.

1707, 2006

Nowe projekty aktów wykonawczych do Pzp

Urząd Zamówień Publicznych prezentuje następujące projekty aktów wykonawczych do ustawy - Prawo zamówień publicznych dostępne na stronie internetowej UZP http://www.uzp.gov.pl

2906, 2006

Ukazało się sprostowanie błędu.

W Dzienniku Ustaw, w którym opublikowano znowelizowane prawo zamówień publicznych, znalazł się błąd. Ustawodawca naprawia go teraz poprzez sprostowanie. Chodzi o art. 92 ust. 1 zmienionego prawa zamówień publicznych. Nakazuje on powiadamiać niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

2305, 2006

Opublikowane nowe akty wykonawcze do ustawy - Prawo zamówień publicznych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.
Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 603

2205, 2006

Błąd w opublikowanym tekście ustawy

Tekst ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 zawiera błąd polegający na tym, że w art. 92 ust. 1 myślnik i następujące po nim wyrazy powinny stanowić część pkt 3, a nie odnosić się do wszystkich pkt 1 - 3. Błąd ten zostanie sprostowany obwieszczeniem Marszałka Sejmu. Prawidłowa redakcja tego przepisu znajduje się w tekście ujednoliconym przez Urząd Zamówień Publicznych.

1005, 2006

Nowelizacja prawa zamówień publicznych została opublikowana.

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 została opublikowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. dnia 25 maja 2006 r.

0405, 2006

Prezydent RP podpisał

W dniu 28 kwietnia 2006 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Ustawa musi być jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2104, 2006

Projekt nowego Wspólnego Słownika Zamówień

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje nad projektem nowego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Pierwsza wersja projektu dostępna jest wyłącznie w języku angielskim. Proponowane zmiany prowadzić mają z jednej strony do zwiększenia liczby kodów, z drugiej do uproszczenia struktury CPV (m.in. poprzez zmniejszenie liczby działów oraz rozbudowanie słownika uzupełniającego).

1304, 2006

Projety nowych rozporządzeń do Prawa zamówień publicznych.

Projekty rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanego Prawa zamówień publicznych trafiły już do uzgodnień międzyresortowych.
Rząd chce, aby weszły w życie w dniu, w którym zacznie obowiązywać nowa ustawa.

0804, 2006

Zmiany w Prawie zamówień publicznych ostatecznie przyjęte

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ustalona ostatecznie przez Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 08-04-2006

2203, 2006

Nowy kurs euro

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,2009 ; do postępowań o udzielenie tych zamówień wszczętych przed 21 marca 2006r., stosuje się przepisy dotychczasowe (Dz. U. nr 46, poz. 331).

0203, 2006

Droższy wpis od odwołań

Przedsiębiorcy chcący wnieść odwołanie w sprawie przetargu od dziś (2 marca) muszą płacić wyższy wpis. Dotychczas wynosił 4674 zł, teraz trzeba zapłacić 4744 zł. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Zamówień Publicznych (Kredyt Bank SA IV Oddział w Warszawie nr 56 1500 1777 1217 7001 8764 0000). Bez opłacenia wpisu sprawa nie trafi na wokandę.

2401, 2006

Nowe zasady przesyłania ogłoszeń o zamówieniach powyżej progów unijnych

W związku z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ulegają zmianie zasady przesyłania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

2508, 2005

ATESTACJA PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 15 lipca 2005 r., decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Nr AT/2855/05), PLAN 2001 został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa, że w danym czasie procedury te są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz prawem Unii Europejskiej dotyczącym udzielania zamówień. Natomiast p. Katarzyna Świdzińska została wpisana na listę atestatorów tj. osób akredytowanych przez UZP w zakresie oceny dotyczącej procedur i sposobów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, mającej na celu wystawienie świadectwa atestacji.

0404, 2005

Ogłoszenie Prezesa UZP o obowiązującej wysokości WPISU od odwołania

W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 64 z dnia 2005.04.04
POZYCJA 14656 zostało opublikowane ogłoszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o obowiązującej wysokości wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych oraz o rachunku bankowym, na który wpłaca się wpis o poniższej treści.

3003, 2005

NIŻSZY WPIS OD ODWOŁANIA

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym zostało opublikowane w Dz. U. z 25 marca 2005 r., Nr 48, poz. 450 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tzn. 9 kwietnia 2005 r.

Przejdź do góry strony