DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1306, 2007

Nowelizacja weszła w życie

Od dnia 11 czerwca 2007 r. zamawiający jest zobowiązany do samodzielnego (bez pośrednictwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) zamieszczania swoich ogłoszeń w BZP udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenia mogą być publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez interaktywne formularze udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych. Inne formy nadsyłania ogłoszeń nie są akceptowane.
Uruchomiony w dniu 11 czerwca 2007 r. system elektroniczny do publikacji ogłoszeń, działa w sposób analogiczny do obecnie funkcjonującego systemu do przesyłania ogłoszeń do UZP.

1205, 2007

Nowelizacja opublikowana

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2007 r. Nr 82, poz. 560. 

0905, 2007

Prezydent podpisał

W dniu 25 kwietnia 2007r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1404, 2007

Nowelizacja uchwalona

Podczas 39. posiedzenia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wymaga jedynie podpisu prezydenta. Wkrótce więc przetargi na nowych zasadach.

1703, 2007

Sejm uchwalił

Podczas 37. posiedzenia 16 marca 2007 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1503, 2007

Zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 15.03.2007r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, opublikowana w Dz. U. z dnia 28 lutego 2007 r. Nr 36, pod poz. 228 .

1501, 2007

Trwają prace nad nowelizacją

W dniu 10.01.2007 r. na połączonym posiedzeniu Komisji Gospodarki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej obyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

2610, 2006

Kolejna nowelizacja

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych. Niebawem trafi on do Sejmu.
Będzie to druga w tym roku nowelizacja tej ustawy.

0910, 2006

Tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163 zostało ogłoszone obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1209, 2006

Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdania z udzielonych zamówień

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 155, poz. 1110 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania - obowiązuje od 14 września 2006r.

1808, 2006

Nowe rozporządzenie dot. zamówień sektorowych

W Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2006 r. Nr 147, poz. 1063 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.

1707, 2006

Nowe projekty aktów wykonawczych do Pzp

Urząd Zamówień Publicznych prezentuje następujące projekty aktów wykonawczych do ustawy - Prawo zamówień publicznych dostępne na stronie internetowej UZP http://www.uzp.gov.pl

2906, 2006

Ukazało się sprostowanie błędu.

W Dzienniku Ustaw, w którym opublikowano znowelizowane prawo zamówień publicznych, znalazł się błąd. Ustawodawca naprawia go teraz poprzez sprostowanie. Chodzi o art. 92 ust. 1 zmienionego prawa zamówień publicznych. Nakazuje on powiadamiać niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

2305, 2006

Opublikowane nowe akty wykonawcze do ustawy - Prawo zamówień publicznych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.
Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 603

2205, 2006

Błąd w opublikowanym tekście ustawy

Tekst ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 zawiera błąd polegający na tym, że w art. 92 ust. 1 myślnik i następujące po nim wyrazy powinny stanowić część pkt 3, a nie odnosić się do wszystkich pkt 1 - 3. Błąd ten zostanie sprostowany obwieszczeniem Marszałka Sejmu. Prawidłowa redakcja tego przepisu znajduje się w tekście ujednoliconym przez Urząd Zamówień Publicznych.

1005, 2006

Nowelizacja prawa zamówień publicznych została opublikowana.

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 została opublikowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. dnia 25 maja 2006 r.

Przejdź do góry strony