DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1503, 2007

Zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 15.03.2007r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, opublikowana w Dz. U. z dnia 28 lutego 2007 r. Nr 36, pod poz. 228 .

1501, 2007

Trwają prace nad nowelizacją

W dniu 10.01.2007 r. na połączonym posiedzeniu Komisji Gospodarki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej obyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

2610, 2006

Kolejna nowelizacja

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych. Niebawem trafi on do Sejmu.
Będzie to druga w tym roku nowelizacja tej ustawy.

0910, 2006

Tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163 zostało ogłoszone obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1209, 2006

Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdania z udzielonych zamówień

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 155, poz. 1110 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania - obowiązuje od 14 września 2006r.

1808, 2006

Nowe rozporządzenie dot. zamówień sektorowych

W Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2006 r. Nr 147, poz. 1063 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.

1707, 2006

Nowe projekty aktów wykonawczych do Pzp

Urząd Zamówień Publicznych prezentuje następujące projekty aktów wykonawczych do ustawy - Prawo zamówień publicznych dostępne na stronie internetowej UZP http://www.uzp.gov.pl

2906, 2006

Ukazało się sprostowanie błędu.

W Dzienniku Ustaw, w którym opublikowano znowelizowane prawo zamówień publicznych, znalazł się błąd. Ustawodawca naprawia go teraz poprzez sprostowanie. Chodzi o art. 92 ust. 1 zmienionego prawa zamówień publicznych. Nakazuje on powiadamiać niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

2305, 2006

Opublikowane nowe akty wykonawcze do ustawy - Prawo zamówień publicznych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.
Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 603

2205, 2006

Błąd w opublikowanym tekście ustawy

Tekst ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 zawiera błąd polegający na tym, że w art. 92 ust. 1 myślnik i następujące po nim wyrazy powinny stanowić część pkt 3, a nie odnosić się do wszystkich pkt 1 - 3. Błąd ten zostanie sprostowany obwieszczeniem Marszałka Sejmu. Prawidłowa redakcja tego przepisu znajduje się w tekście ujednoliconym przez Urząd Zamówień Publicznych.

1005, 2006

Nowelizacja prawa zamówień publicznych została opublikowana.

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 została opublikowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. dnia 25 maja 2006 r.

0405, 2006

Prezydent RP podpisał

W dniu 28 kwietnia 2006 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Ustawa musi być jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2104, 2006

Projekt nowego Wspólnego Słownika Zamówień

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje nad projektem nowego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Pierwsza wersja projektu dostępna jest wyłącznie w języku angielskim. Proponowane zmiany prowadzić mają z jednej strony do zwiększenia liczby kodów, z drugiej do uproszczenia struktury CPV (m.in. poprzez zmniejszenie liczby działów oraz rozbudowanie słownika uzupełniającego).

1304, 2006

Projety nowych rozporządzeń do Prawa zamówień publicznych.

Projekty rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanego Prawa zamówień publicznych trafiły już do uzgodnień międzyresortowych.
Rząd chce, aby weszły w życie w dniu, w którym zacznie obowiązywać nowa ustawa.

0804, 2006

Zmiany w Prawie zamówień publicznych ostatecznie przyjęte

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ustalona ostatecznie przez Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 08-04-2006

2203, 2006

Nowy kurs euro

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,2009 ; do postępowań o udzielenie tych zamówień wszczętych przed 21 marca 2006r., stosuje się przepisy dotychczasowe (Dz. U. nr 46, poz. 331).

Przejdź do góry strony