DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

0204, 2014

Nowelizacja Pzp przewidująca podwyższenie progów została opublikowana w Dzienniku Ustaw

W dniu 1 kwietnia 2014 r. ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotycząca podniesienia progu, została opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 423.
3103, 2014

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Urząd Zamówień Publicznych przygotowała wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym.
2803, 2014

Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych opublikowane

W dniu 28 marca br. zostały opublikowane nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:
2803, 2014

Zmiana Pzp dot. progu wolnego podpisana

W dniu 26 marca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczącą podniesienia progu wolnego.
1603, 2014

Ustawa o zmianie ustawyn Pzp w sprawie progów uchwalona

W dniu 14 marca 2014 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
1303, 2014

Zamówienia publiczne w Przeglądzie Gospodarczym Polski

10 marca 2014 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała najnowszy Przegląd Gospodarczy Polski. Skrót raportu dostępny jest na stronie organizacji pod adresem http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-poland.htm
2802, 2014

Nowe dyrektywy UE dot. zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lutego br. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:
- dyrektywę w sprawie zamówień publicznych,
- dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
- dyrektywę w sprawie udzielania koncesji

1302, 2014

Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych

W dniu 11 lutego br. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:
- dyrektywę w sprawie zamówień publicznych,
- dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
- dyrektywę w sprawie udzielania koncesji .

1202, 2014

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił skargę Prezesa Urzędu na wyrok KIO z dnia 17 września 2013 r., sygn. akt KIO 2159/13

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił skargę Prezesa Urzędu na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący kwestii dopuszczalności przystąpienia wykonawcy do postępowania odwoławczego, materiału dowodowego będącego podstawą orzekania oraz możliwości wpływania wykonawcy na decyzję zamawiającego w przedmiocie wezwania do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny.

0702, 2014

Sejm uchwalił nowelizację Prawa zamówień publicznych

W dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowiąca przedłożenie rządowe.

 

1612, 2013

Rozporządzenie w sprawie nowych progów

W dniu 14 grudnia 2013 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

1612, 2013

Nowe rozprządzenie dot. sprawozdania

W dniu 12 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1530) zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

1012, 2013

Zmiana w kierownictwie

W dniu 9 grudnia 2013 r. Prezes Rady Ministrów odwołał Pana Jacka Sadowego z funkcji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obowiązki Prezesa UZP Premier powierzył Pani Izabeli Jakubowskiej – Wiceprezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

1012, 2013

Nowelizacja Pzp dot. podwykonawstwa

W dniu 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Ustawa wejdzie w życie z dniem 24 grudnia 2013 r.

2711, 2013

Nowe rozporządzenie

W dniu 14 listopada 2013 r. stały komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

2011, 2013

Informacja Prezesa UZP o funkcjonowaniu KIO

W ocenie Prezesa UZP Izbie w roku 2012 nie udawało się wypracować spójnej linii orzeczniczej w wielu kluczowych dla polskiego systemu zamówień publicznych obszarach. Opierając się na przykładach, w wskazano na niektóre z nich:

Przejdź do góry strony