DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1612, 2013

Rozporządzenie w sprawie nowych progów

W dniu 14 grudnia 2013 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

1612, 2013

Nowe rozprządzenie dot. sprawozdania

W dniu 12 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1530) zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

1012, 2013

Zmiana w kierownictwie

W dniu 9 grudnia 2013 r. Prezes Rady Ministrów odwołał Pana Jacka Sadowego z funkcji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obowiązki Prezesa UZP Premier powierzył Pani Izabeli Jakubowskiej – Wiceprezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

1012, 2013

Nowelizacja Pzp dot. podwykonawstwa

W dniu 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Ustawa wejdzie w życie z dniem 24 grudnia 2013 r.

2711, 2013

Nowe rozporządzenie

W dniu 14 listopada 2013 r. stały komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

2011, 2013

Informacja Prezesa UZP o funkcjonowaniu KIO

W ocenie Prezesa UZP Izbie w roku 2012 nie udawało się wypracować spójnej linii orzeczniczej w wielu kluczowych dla polskiego systemu zamówień publicznych obszarach. Opierając się na przykładach, w wskazano na niektóre z nich:

2011, 2013

Zmiana ustawy Pzp dot. podwykonawstwa

W dniu 12 listopada br. ustawa z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych została skierowana do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącą podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych.

1510, 2013

Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu zmiany Pzp

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych został zamieszczony przygotowany przez Urząd projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 1653).

1210, 2013

Zmiana Pzp dotycząca podwykonawstwa

W dniu 11 października 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącą podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Jest to projekt rządowy wniesiony do laski marszałkowskiej w dniu 28 lutego 2013 r., który został przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych.

1209, 2013

Kolejna zmiana Pzp

Z dniem 11 września 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która w art. 8 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych. W związku z uchwaleniem ww. aktu normatywnego, w ustawie Pzp dokonano dwóch zmian:

1109, 2013

Nowelizacja Pzp dot. wyłączeń

W dniu 24 września 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1047), która rozszerza zakres włączeń spod obowiązku stosowania ustawy poprzez dodanie w artykule 4 punktu 14.

2308, 2013

Projekt zmiany ustawy Pzp

W dniu 16 sierpnia 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych został skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

3007, 2013

Nowelizacja Pzp dot. wyłączeń

Sejm uchwalił wyłączenie obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych do udzielania zamówień publicznych przywięziennym zakładom pracy w celu zatrudniania osób pozbawionych wolności

2102, 2013

Wejście w życie zmian Pzp

W dniu 20.02.2013 r., weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271). Jednocześnie w dniu 20 lutego br. weszły w życie następujące akty wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych:

1212, 2012

Szkolenie dedykowane- Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Głównym celem nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2012r. było wdrożenie do krajowego porządku prawnego, dyrektywy obronnej 2009/81/WE, dotyczącej udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Nowe przepisy wprowadzają bardzo wiele zmian w obecnym systemie zamówień publicznych. Oferujemy więc Państwu szkolenie dedykowane, którego program przybliży Państwu sposób udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa po zmianach Pzp uchwalonych w 2012r.

0612, 2012

Nowe rozporzadzenia

W dniu 4 grudnia 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały opublikowane dwa rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Poz. 1361),

Przejdź do góry strony