DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1603, 2004

KOLEJNE DWA NOWE ROZPORZĄDZENIA

16 marca zostały skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw dwa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:

1503, 2004

NOWE rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

0203, 2004

Uwaga! ZMIANY W DRUKACH - wejdź w użyteczne druki

Od dnia 2 marca 2004 wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19/2004, poz. 177)zmieniają się obowiązki w zakresie publikacji ogłoszeń i dokumentowania zamówień.

1002, 2004

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WCHODZI W ŻYCIE 2 MARCA 2004 R.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, została opublikowana w Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. Ustawa wchodzi w życie dnia 2 marca 2004 r.

0502, 2004

Prawo zamówień publicznych podpisane !

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2411, 2003

KTO PODPISUJE TEN PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność z tytułu naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych - OPINIA UZP opublikowana w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych Nr styczeń 2003 r.

2411, 2003

JAWNOŚĆ UMÓW

Jawność umów - opinia UZP opublikowana w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych Nr styczeń 2003 r.

1811, 2003

DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH po zmianach przepisów

Opinia UZP w zakresie stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupie bonów towarowych (publikacja na stronie internetowej UZP www.uzp.gov.pl wlistopadzie 2003r.) stanowi, co następuje:

3110, 2003

Prawo zamówień publicznych - projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów ( publikacja na str. UZP 31.10.2003r.)

1909, 2003

NOWELIZACJA OPUBLIKOWANA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych została opublikowana w Dz. U. z dnia 19 września 2003 r. Nr 165, poz. 1591. Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 października 2003 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

0209, 2003

NOWELIZACJA WRESZCIE UCHWALONA

Na 55 posiedzeniu Sejmu IV kadencji po rozpatrzeniu poprawek Senatu została uchwalona ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. Aktualnie oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw. Wszystkie szkolenia dostępne w naszym terminarzu prowadzone są z uwzględnieniem powyższej zmiany.

1108, 2003

Został opracowany projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Zamówień Publicznych został opracowany projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych.

0108, 2003

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych uchwalona przez Sejm RP na 53 posiedzeniu i przekazana do rozpatrzenia przez Senat RP.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu dostępny jest na stronie internetowej UZP http://www.uzp.gov.pl/ oraz poniżej.

0907, 2003

Uwaga! NOWY WZÓR PROTOKÓŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - DRUK ZP-1 z załącznikami.

W dniu 5 czerwca 2003 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U z dnia 4 lipca 2003r. Nr 116, poz.1101. i obowiązuje od 4.08.2003r.- zajrzyj do przepisów wykonawczych na stronie.

0407, 2003

Termin wniesienia protestu na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt V Ca 192/02 ( dostępny na stronie www.uzp.gov.pl)

Przejdź do góry strony