DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2903, 2004

OPUBLIKOWANE KOLEJNE ROZPORZĄDZENIE

W dniu 29 marca 2004r.w Dz. U. Nr 50, poz. 479. zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tzn. 13 kwietnia 2004 r.

2603, 2004

KOLEJNE DWA NOWE ROZPORZĄDZENIA OPUBLIKOWANE

W dniu 26 marca br. zostały opublikowane dwa rozporządzenia:

2503, 2004

DWA NOWE ROZPORZADZENIE OPUBLIKOWANE

W dniu 25 marca br. zostały opublikowane dwa rozporządzenia:

2303, 2004

DWA NOWE ROZPORZADZENIE SKIEROWANE DO PUBLIKACJI

Informujemy, że do publikacji w Dzienniku Ustaw zostały skierowane następujące rozporządzenia:

1803, 2004

NOWE rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym oczekuje na publikacje w Dzienniku Ustaw.

1603, 2004

KOLEJNE DWA NOWE ROZPORZĄDZENIA

16 marca zostały skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw dwa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:

1503, 2004

NOWE rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

0203, 2004

Uwaga! ZMIANY W DRUKACH - wejdź w użyteczne druki

Od dnia 2 marca 2004 wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19/2004, poz. 177)zmieniają się obowiązki w zakresie publikacji ogłoszeń i dokumentowania zamówień.

1002, 2004

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WCHODZI W ŻYCIE 2 MARCA 2004 R.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, została opublikowana w Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. Ustawa wchodzi w życie dnia 2 marca 2004 r.

0502, 2004

Prawo zamówień publicznych podpisane !

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2411, 2003

KTO PODPISUJE TEN PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność z tytułu naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych - OPINIA UZP opublikowana w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych Nr styczeń 2003 r.

2411, 2003

JAWNOŚĆ UMÓW

Jawność umów - opinia UZP opublikowana w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych Nr styczeń 2003 r.

1811, 2003

DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH po zmianach przepisów

Opinia UZP w zakresie stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupie bonów towarowych (publikacja na stronie internetowej UZP www.uzp.gov.pl wlistopadzie 2003r.) stanowi, co następuje:

3110, 2003

Prawo zamówień publicznych - projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów ( publikacja na str. UZP 31.10.2003r.)

1909, 2003

NOWELIZACJA OPUBLIKOWANA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych została opublikowana w Dz. U. z dnia 19 września 2003 r. Nr 165, poz. 1591. Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 października 2003 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przejdź do góry strony