DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2506, 2012

Projekt zmian w Pzp w zakresie podwykonawstwa

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa.

0506, 2012

Nowelizacja Pzp coraz bliżej

W dniu 4 czerwca 2012 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 maja 2012 r., został skierowany do Sejmu. Nowe przepisy zapewnią nie tylko prawidłową implementację przepisów dyrektywy obronnej i wypełnienie zobowiązania wynikającego z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFU), będą także chroniły polski przemysł obronny i wzmacniały jego rozwój oraz zapewniały prawidłową ochronę bezpieczeństwa państwa.

0905, 2012

Nowelizacja Pzp z 2012r.

W dniu 8 maja 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

3012, 2011

Nowe rozporządzenia opublikowane

Uprzejmie informujemy, iż:

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1650,

2812, 2011

Nowe rozporządzenia

Prezes Rady Ministrów podpisał w dniu 16 grudnia 2011 r. rozporządzenia w sprawie: średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE

0712, 2011

Nowe progi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia 2011 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

1409, 2011

Do ETS trafił art. 24 ust.1 pkt 1a Pzp

Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła zadać pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczy ono wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1a prawa zamówień publicznych (Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy)

0509, 2011

Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 sierpnia 2011 r. uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4465). Ustawa w chwili obecnej jest procedowana w Senacie.

0509, 2011

Stanowisko Rządu wobec projektu ustawy o zmianie Pzp- druk nr 4451

W dniu 24 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 4451), w którym negatywnie oceniła zaproponowane w przedmiotowym projekcie zmiany dotyczące stosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert oraz rażąco niskiej ceny.

3108, 2011

Nowe formularze ogłoszeń w zamównieniach unijnych

W dniu 27 sierpnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005.

3006, 2011

Nie tylko cena

Komisja „Przyjazne państwo” zakończyła prace nad projektem zmian Prawa zamówień publicznych dot. kryteriów oceny ofert.
Projekt został skierowany do Sejmu.

3006, 2011

Projekt zmian przyjęty

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 czerwca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

1706, 2011

Projekt zmian Pzp dot. ceny

Projekt zmian ustawy Prawo zamówień publicznych został przedstawiony na posiedzeniu komisji „Przyjazne państwo". Posłowie chcą walczyć z zaniżaniem cen w przetargach. Niska cena odbija się na jakości i często legalności zatrudnienia.

1305, 2011

Nowe rozporządzenie do Pzp

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 maja 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 559), które obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 25 maja 2011 r.

2704, 2011

Nowelizacja Pzp obowiązuje od 11 maja 2011 r.

26 kwietnia 2011 r., w Dzienniku Ustaw Nr 87, pod pozycją 484, została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych dotycząca rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1404, 2011

Prezydent podpisał nowelizację Pzp z dnia 25 lutego 2011 r.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 13 kwietnia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał, uchwaloną przez Sejm dnia 25 lutego 2011 r., ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która dodaje przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Przejdź do góry strony