DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

3006, 2011

Nie tylko cena

Komisja „Przyjazne państwo” zakończyła prace nad projektem zmian Prawa zamówień publicznych dot. kryteriów oceny ofert.
Projekt został skierowany do Sejmu.

3006, 2011

Projekt zmian przyjęty

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 czerwca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

1706, 2011

Projekt zmian Pzp dot. ceny

Projekt zmian ustawy Prawo zamówień publicznych został przedstawiony na posiedzeniu komisji „Przyjazne państwo". Posłowie chcą walczyć z zaniżaniem cen w przetargach. Niska cena odbija się na jakości i często legalności zatrudnienia.

1305, 2011

Nowe rozporządzenie do Pzp

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 maja 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 559), które obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 25 maja 2011 r.

2704, 2011

Nowelizacja Pzp obowiązuje od 11 maja 2011 r.

26 kwietnia 2011 r., w Dzienniku Ustaw Nr 87, pod pozycją 484, została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych dotycząca rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1404, 2011

Prezydent podpisał nowelizację Pzp z dnia 25 lutego 2011 r.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 13 kwietnia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał, uchwaloną przez Sejm dnia 25 lutego 2011 r., ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która dodaje przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1803, 2011

Senat przyjął zmianę Pzp z dnia 25 lutego 2011 r.

17 marca 2011 r. Senat przyjął ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm.

0803, 2011

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

0203, 2011

Sejm uchwalił zmianę ustawy - Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która nowelizuje przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

0203, 2011

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 75 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie nowelizacja art. 91 oraz art. 142 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

0103, 2011

Zmiana rozporządzenia dot. robót budowlanych

Uprzejmie informujemy, iż rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2011 r. Nr 42, poz. 217.

2502, 2011

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, iż w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143), dnia 23 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja art. 4 pkt 2a lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),

1302, 2011

Zmiany w przepisach ustawy Pzp w 2011r.

W dniu 2 stycznia 2011 r. weszła w życie zmiana weszła w życie zmiana art. 4 pkt 5) ustawy Pzp, wprowadzona ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228). Zgodnie z nowym przepisem:

2911, 2010

Nowy protokół obowiązuje od 11.12.2010r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2010 r. Nr 223, poz. 1458.

2311, 2010

Narzędzie e-Certis

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej narzędzie e-CERTIS, które ma za zadanie pomóc zarówno wykonawcom, jak i instytucjom zamawiającym w ustaleniu, jakie informacje są wymagane lub przedstawiane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w innych państwach oraz w określeniu wzajemnie uznawalnych odpowiedników.

1811, 2010

Wytyczne dotyczace interpretacji przesłanek wyboru trybu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 listopada 2010 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dokument rządowy pn. „Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę”.

Przejdź do góry strony