DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1803, 2011

Senat przyjął zmianę Pzp z dnia 25 lutego 2011 r.

17 marca 2011 r. Senat przyjął ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm.

0803, 2011

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

0203, 2011

Sejm uchwalił zmianę ustawy - Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która nowelizuje przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

0203, 2011

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 75 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie nowelizacja art. 91 oraz art. 142 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

0103, 2011

Zmiana rozporządzenia dot. robót budowlanych

Uprzejmie informujemy, iż rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2011 r. Nr 42, poz. 217.

2502, 2011

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, iż w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143), dnia 23 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja art. 4 pkt 2a lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),

1302, 2011

Zmiany w przepisach ustawy Pzp w 2011r.

W dniu 2 stycznia 2011 r. weszła w życie zmiana weszła w życie zmiana art. 4 pkt 5) ustawy Pzp, wprowadzona ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228). Zgodnie z nowym przepisem:

2911, 2010

Nowy protokół obowiązuje od 11.12.2010r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2010 r. Nr 223, poz. 1458.

2311, 2010

Narzędzie e-Certis

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej narzędzie e-CERTIS, które ma za zadanie pomóc zarówno wykonawcom, jak i instytucjom zamawiającym w ustaleniu, jakie informacje są wymagane lub przedstawiane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w innych państwach oraz w określeniu wzajemnie uznawalnych odpowiedników.

1811, 2010

Wytyczne dotyczace interpretacji przesłanek wyboru trybu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 listopada 2010 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dokument rządowy pn. „Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę”.

2810, 2010

Nowy protokół postępowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2010 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

0610, 2010

Będą zmiany Pzp

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych

1709, 2010

Nowy protokół postępowania o udzielenie zamówienia

W dniu 16 września 2010 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań, które przewidywały 15 druków protokołów dla różnych trybów udzielania zamówienia, z podziałem na dotyczące postępowań powyżej oraz poniżej tzw. „progów unijnych” oraz część ogólną i szczegółową protokołu proponuje się 8 wzorów protokołu,

0709, 2010

Wejście w życie nowelizacji Pzp z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Z dniem 16 września 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 161, poz. 1078), która nowelizuje przepis art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

2308, 2010

15 sierpnia br Prezydent podpisał nowelizację ustawy Pzp

W dniu 15 sierpnia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, która nowelizuje przepis art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

0908, 2010

Sejm uchwalił zmianę ustawy - Prawo zamówień publicznych

6 sierpnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, która nowelizuje przepis art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Przejdź do góry strony