DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2210, 2008

Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych

W dniu 22 października 2008r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw następujące rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych:

1810, 2008

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych &#40;druk sejmowy nr 957&#41;

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 października 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 957).
Ustawa przewiduje nowe wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych poprzez dodanie w art. 4, po pkt 5, pkt 5a w brzmieniu:

1510, 2008

Zmiany w załącznikach do dyrektyw wprowadzone rozporządzeniem w spr CPV

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV weszło w życie dnia 15 września 2008 r.

2609, 2008

Od 24.10.2008r. obowiązuje nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

W dniu 23.09.2008r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Ustawa wejdzie w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 24 października 2008 r. 

1209, 2008

Prezydent podpisał

11 września 2008 r. Prezydent podpisał ustawę 4 września o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

0409, 2008

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

W dniu 4 września 2008r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył uchwałę Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 836). Jednocześnie informujemy, iż ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w najbliższym czasie zostanie przekazana do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

0708, 2008

Informacje dot. wejścia w życie nowego CPV

Harmonogram wprowadzanych zmian oraz informacje dla użytkowników systemów eSender i eNotices.

2507, 2008

Senat wprowadził 17 poprawek do nowelizacji Pzp

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lipca 2008 r. Senat RP przyjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw.

0107, 2008

Nowelizacja w Senacie

Tekst ustawy z dnia 27 czerwca 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2806, 2008

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych po trzecim czytaniu

W dniu 27 czerwca 2008 r. odbyło się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej trzecie czytanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została przyjęta większością 400 głosów za przy braku sprzeciwu oraz głosów wstrzymujących się. Ustawa zostanie przekazana do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

1906, 2008

Projekty nowych aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych ( druk sejmowy Nr 471) zmieni się 5 rozporządzeń. W dniu 18 czerwca 2008 r. zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych oraz do konsultacji społecznych projekty:

0104, 2008

Nowy Słownik Zamówień &#40;CPV&#41;

W dniu 15 marca br. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2008 r.

0301, 2008

Nowa DYREKTYWA 2007/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2007

W dniu 20 grudnia 2007 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym serii L 335/31 DYREKTYWA 2007/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.

2812, 2007

Nowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r.

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1763),

1912, 2007

Przed nami kolejna nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Na stronie internetowej UZP udostępniono Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Euroy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

1412, 2007

Nowy kurs euro

Od 1 stycznia 2008r. zgodnie z nowym przelicznikiem ustalonym przez Komisję Europejską jedno euro do przeliczania wartości zamówienia wynosić będzie : 3,8771 zł.

Przejdź do góry strony