DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2108, 2009

Duża nowelizacja Pzp

Na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami projekty aktów wykonawczych:

2807, 2009

Nowelizacja Pzp z 7 maja 2009r.

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 742) wprowadza zmiany do ustawy – Prawo zamówień publicznych polegające na:

1707, 2009

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

0703, 2009

Kolejny projekt obszernej zmiany Pzp

Zniana Pzp nie będzie dotyczyła tylko art. 38 ustawy Pzp. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje bardzo obszerny zakres zmian.

0203, 2009

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych &#40;dot. art. 38&#41;

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień z dnia 26.02.2009r. zamawiający będą musieli odpowiadać na pytania, ale tylko te, które wpłyną do nich do połowy upływu terminu na składanie ofert.

1802, 2009

Kolejna zmiana Prawa zamówień publicznych

W dniu 5 lutego 2009 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 101). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 20 lutego 2009r. i zmienia przepisy Prawa zamówień publicznych.

2601, 2009

Uruchomienie platformy licytacji elektronicznej

UZP uruchamia platformę licytacji elektronicznej. Platforma jest dostępna pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, że to narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

1712, 2008

Opublikowana kolejna nowelizacja Pzp

W dniu 12 grudnia 2008 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1420). Ustawa przewiduje zmianę w art. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, polegającą na dodaniu pkt. 5a w brzmieniu:

0212, 2008

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że Prezydent RP podpisał w dniu 28 listopada 2008 r. ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1011, 2008

Kolejna nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przyjął ww. ustawę bez poprawek w dniu 7 listopada 2008 r.

2210, 2008

Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych

W dniu 22 października 2008r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw następujące rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych:

1810, 2008

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych &#40;druk sejmowy nr 957&#41;

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 października 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 957).
Ustawa przewiduje nowe wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych poprzez dodanie w art. 4, po pkt 5, pkt 5a w brzmieniu:

1510, 2008

Zmiany w załącznikach do dyrektyw wprowadzone rozporządzeniem w spr CPV

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV weszło w życie dnia 15 września 2008 r.

2609, 2008

Od 24.10.2008r. obowiązuje nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

W dniu 23.09.2008r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Ustawa wejdzie w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 24 października 2008 r. 

1209, 2008

Prezydent podpisał

11 września 2008 r. Prezydent podpisał ustawę 4 września o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

0409, 2008

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

W dniu 4 września 2008r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył uchwałę Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 836). Jednocześnie informujemy, iż ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w najbliższym czasie zostanie przekazana do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Przejdź do góry strony