DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1911, 2012

Nowelizacja Pzp obowiązuje z dniem 20 lutego 2013 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Pozycja 1271) została opublikowana ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

0711, 2012

Nowelizacja Pzp podpisana

W dniu 6 listopada br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa zostanie przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wejdzie w życie w terminie trzech miesięcy od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

1510, 2012

Nowelizacja Pzp uchwalona

W dniu 12 października 2012 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

0510, 2012

Senat uchwalił ustawę o zmianie Pzp

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 października 2012 r. Senat uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

1709, 2012

Sejm uchwalił zmianę ustawy Pzp

W dniu 14 września 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usług.

2407, 2012

Nowelizacja Pzp obowiązuje od dnia 21 lipca 2012r.

Z dniem 21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która art. 21 nowelizuje ustawę Pzp w zakresie poszerzenia katalogu przesłanek z art. 24 ust. 1 Pzp, skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2506, 2012

Projekt zmian w Pzp w zakresie podwykonawstwa

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa.

0506, 2012

Nowelizacja Pzp coraz bliżej

W dniu 4 czerwca 2012 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 maja 2012 r., został skierowany do Sejmu. Nowe przepisy zapewnią nie tylko prawidłową implementację przepisów dyrektywy obronnej i wypełnienie zobowiązania wynikającego z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFU), będą także chroniły polski przemysł obronny i wzmacniały jego rozwój oraz zapewniały prawidłową ochronę bezpieczeństwa państwa.

0905, 2012

Nowelizacja Pzp z 2012r.

W dniu 8 maja 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

3012, 2011

Nowe rozporządzenia opublikowane

Uprzejmie informujemy, iż:

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1650,

2812, 2011

Nowe rozporządzenia

Prezes Rady Ministrów podpisał w dniu 16 grudnia 2011 r. rozporządzenia w sprawie: średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE

0712, 2011

Nowe progi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia 2011 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

1409, 2011

Do ETS trafił art. 24 ust.1 pkt 1a Pzp

Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła zadać pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczy ono wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1a prawa zamówień publicznych (Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy)

0509, 2011

Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 sierpnia 2011 r. uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4465). Ustawa w chwili obecnej jest procedowana w Senacie.

0509, 2011

Stanowisko Rządu wobec projektu ustawy o zmianie Pzp- druk nr 4451

W dniu 24 sierpnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 4451), w którym negatywnie oceniła zaproponowane w przedmiotowym projekcie zmiany dotyczące stosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert oraz rażąco niskiej ceny.

3108, 2011

Nowe formularze ogłoszeń w zamównieniach unijnych

W dniu 27 sierpnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005.

Przejdź do góry strony