DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2011, 2013

Zmiana ustawy Pzp dot. podwykonawstwa

W dniu 12 listopada br. ustawa z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych została skierowana do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącą podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych.

1510, 2013

Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu zmiany Pzp

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych został zamieszczony przygotowany przez Urząd projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 1653).

1210, 2013

Zmiana Pzp dotycząca podwykonawstwa

W dniu 11 października 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącą podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Jest to projekt rządowy wniesiony do laski marszałkowskiej w dniu 28 lutego 2013 r., który został przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych.

1209, 2013

Kolejna zmiana Pzp

Z dniem 11 września 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która w art. 8 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych. W związku z uchwaleniem ww. aktu normatywnego, w ustawie Pzp dokonano dwóch zmian:

1109, 2013

Nowelizacja Pzp dot. wyłączeń

W dniu 24 września 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1047), która rozszerza zakres włączeń spod obowiązku stosowania ustawy poprzez dodanie w artykule 4 punktu 14.

2308, 2013

Projekt zmiany ustawy Pzp

W dniu 16 sierpnia 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych został skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

3007, 2013

Nowelizacja Pzp dot. wyłączeń

Sejm uchwalił wyłączenie obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych do udzielania zamówień publicznych przywięziennym zakładom pracy w celu zatrudniania osób pozbawionych wolności

2102, 2013

Wejście w życie zmian Pzp

W dniu 20.02.2013 r., weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271). Jednocześnie w dniu 20 lutego br. weszły w życie następujące akty wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych:

1212, 2012

Szkolenie dedykowane- Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Głównym celem nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2012r. było wdrożenie do krajowego porządku prawnego, dyrektywy obronnej 2009/81/WE, dotyczącej udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Nowe przepisy wprowadzają bardzo wiele zmian w obecnym systemie zamówień publicznych. Oferujemy więc Państwu szkolenie dedykowane, którego program przybliży Państwu sposób udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa po zmianach Pzp uchwalonych w 2012r.

0612, 2012

Nowe rozporzadzenia

W dniu 4 grudnia 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały opublikowane dwa rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Poz. 1361),

1911, 2012

Nowelizacja Pzp obowiązuje z dniem 20 lutego 2013 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Pozycja 1271) została opublikowana ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

0711, 2012

Nowelizacja Pzp podpisana

W dniu 6 listopada br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa zostanie przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wejdzie w życie w terminie trzech miesięcy od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

1510, 2012

Nowelizacja Pzp uchwalona

W dniu 12 października 2012 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

0510, 2012

Senat uchwalił ustawę o zmianie Pzp

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 października 2012 r. Senat uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

1709, 2012

Sejm uchwalił zmianę ustawy Pzp

W dniu 14 września 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usług.

2407, 2012

Nowelizacja Pzp obowiązuje od dnia 21 lipca 2012r.

Z dniem 21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która art. 21 nowelizuje ustawę Pzp w zakresie poszerzenia katalogu przesłanek z art. 24 ust. 1 Pzp, skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przejdź do góry strony